Här är Klimatpolitiska rådets nya ledamöter

Karriär Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck. Så heter professorerna som kliver in som Klimatpolitiska rådets nya ledamöter.

Här är Klimatpolitiska rådets nya ledamöter
Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck.

Det var på torsdagen förra veckan som regeringen utsåg de tre professorerna som nya ledamöter i det Klimatpolitiska rådet.

– Vi välkomnar tre nya ledamöter som kommer att komplettera rådets tvärvetenskapliga inriktning på viktiga områden för den fortsatta klimatomställningen. Samtidigt säger vi tack till tre av rådets ursprungliga ledamöter som starkt bidragit till myndighetens uppbyggnad, säger Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Forskar inom klimat, energi och ekosystem

Elin Lerum Boasson är professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo och forskar om nordisk energi- och klimatpolitik och om politikutvecklingen inom dessa områden i EU.

Henrik Smith är professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar om biologisk mångfald med fokus på hur klimatförändringar och nyttjande av landskapet påverkar organismer och ekosystem.

FAKTA

Klimatpolitiska rådet

  • Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.
  • För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det därför rådet självt som föreslår nya ledamöter.
  • Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid, normalt högst tre år.

Källa: Klimatpolitiska rådet

Victoria Wibeck är professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet. Hon forskar om kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor.

De tre professorerna kliver in på sina nya poster 1 juli 2022. De ersätter då Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste