Här är de viktigaste nya miljölagarna 2019

juridik Karin Forsman, JP Miljönet, listar de viktigaste miljölagarna och förordningarna som trädde ikraft vid årsskiftet.

Här är de viktigaste nya miljölagarna 2019
Shutterstock

1. Flera lagändringar gällande vattenmiljö och vattenkraft

Ändringar: Miljöbalken med flera lagar

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En omfattande förändring inom miljörätten 2019 gäller vatten. Syftet med förändringen är att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft och innefattar ett flertal lagar, där ibland miljöbalken. Förändringen innebär att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel.

I proposition 2017/18:243 om vattenmiljö och vattenkraft hittar du all information om lagändringarna.

2. Tydligare ansvarsfördelning för arbetet med invasiva främmande arter

Ny förordning: Förordningen om invasiva främmande arter

Ändringar: Miljötillsynsförordningen (2011:13) och förordningen (1998:940) om avgifter vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordningen syftar till att förtydliga vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige så att effektiva åtgärder kan vidtas. Förordningen reglerar också processen med att dels ta fram en nationell förteckning och dels ta fram underlag om Sverige vill föreslå en art till EU:s gemensamma förteckning.

3. Myndigheters klimatanpassningsarbete struktureras

Ny förordning: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete

Förordningen är ett resultat av den nationella strategin för klimatanpassning där det beslutades att myndigheters möjligheter att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt område skulle förtydligas, följas upp och redovisas. Detta regleras nu i förordningen som syftar till att myndigheternas arbete med klimatanpassning ska ske på ett strukturerat sätt.

4. Två ändringar som berör avfall

1. Mer lättillgänglig insamling av förpackningar och returpapper

Nya förordningar: Förordningen om producentansvar för förpackningar och förordningen om producentansvar för returpapper, med flera förordningar.

De nya förordningarna innebär en skärpning av kravet på insamlingssystemens servicegrad. De nya reglerna innebär bland annat att returpapper och förpackningsavfall ska samlas in fastighets- eller kvartersnära och att kommuner ska tillhandahålla system för insamling av matavfall.

2. Ändrade regler för verksamheter som hanterar avfall

Ändringar: Avfallsförordningen (2011:927) med flera förordningar

Ändringarna innebär bland annat att tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter och att anmälningspliktiga verksamheter kommer föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.

6. Kärnkraftverksägares skadeståndsansvar vid atomolyckor höjs

Ändring: Atomansvarighetslagen (1968:45)

7. Apoteksombud slipper ta emot läkemedelsavfall

Ändring: Förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

8. Tydligare elmarknadsregler

Ändringar: Ellagen (1997:857), lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el, förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, med flera förordningar

9. Elnätsföretags möjligheter att höja elnätsavgifter begränsas

Ny förordning: Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

Kvoten för beräkning av kvotplikt för år 2019 justeras

Ändring: Förordningen (2011:1480) om elcertifikat

10. Kemikalieinspektionen tar emot och vidarebefordrar ansökningar om att använda kvicksilver i varor och tillverkningsprocesser

Ändring: Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

11. Kemikalieinspektionen bevakar att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter följs

Ändring: Miljötillsynsförordningen (2011:13)

Läs mer: De nya miljölagarna 2018

Fakta

Juridiknyheter i samarbete med JP Infonet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser. JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.