Hållbarhetsrapportering med nya ögon

Krönika Var tredje vd tror att nya regelverk relaterade till klimatförändringarna leder till högre kostnader. Visserligen kräver en mer omfattande rapportering resurser, men den information som blir tillgänglig ger bolagen en bättre inblick i den egna verksamheten. Strategiska vägval när det gäller hållbarhet skapar därmed helt nya möjligheter till framgångsrika affärer.

Hållbarhetsrapportering med nya ögon
Johanna Milne, PwC Sverige.

På senare år har hållbarhetsfrågorna växt i betydelse men även blivit allt mer komplexa. Vid sidan av klimatfrågorna har även de sociala dimensionerna inom hållbarhet och frågor om mänskliga rättigheter hamnat i blickfånget. Med EU:s nya lagstiftning för hållbarhetsredovisning CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) runt hörnet förändras hållbarhetsredovisningen i grunden och blir betydligt mer omfångsrik. Med det nya regelverket skapas nya förutsättningar för en klimatvänligare framtid, men det öppnar också upp för rent kommersiella fördelar för näringslivet.

I vår egen vd-undersökning CEO Survey, tror till exempel var tredje vd i Sverige att nya regelverk och försäkringsfrågor relaterade till klimatförändringarna kommer att leda till högre kostnader under de närmsta åren. Visserligen kräver en mer omfattande rapportering resurser, men den information som blir tillgänglig ger bolagen en bättre inblick i den egna verksamheten, leverantörskedjor och kundrelationer. Strategiska vägval när det gäller hållbarhet skapar därmed helt nya möjligheter till framgångsrika affärer.

Fler bolag måste säkerställa tydlig och korrekt rapportering

Att nya lagar faller på plats och att hållbarhet ges större plats i företagsledningar och styrelserum, är dock långt ifrån tillräckligt för att företag ska nå nästa nivå i hållbarhetsarbetet. Enligt en annan av våra undersökningar, Global Investor Survey, tror 78 procent av investerarna att företagens påståenden i hållbarhetsrapporteringen till viss del skönmålas. En av de mest akuta åtgärderna är därför att lägga mer krut på uppföljningsbara mål som på ett lättförståeligt sätt visar tydlig påverkan och förändring. Underliggande data behöver vara tillgänglig och granskningsbar för att rapporteringen ska ge insikter som leder till bättre styrning, utveckling, innovation och i bästa fall ökad lönsamhet.

Ny lagstiftning skapar nya möjligheter

EU:s lagstiftning om obligatorisk rapportering för ett antal hållbarhetskriterier är ett steg i rätt riktning. Nu är det hög tid att fler företag fokuserar på hur de kan använda rapporteringen som ett sätt att strukturera data och insikter för bättre beslutsprocesser. Med följande punkter vill vi ge en vägledning till de företag som nu brottas med omställningsfrågor kring rapportering.

● Införliva hållbarhetsdata i den finansiella rapporteringen

Fler företag måste införliva hållbarhetsdata i den finansiella rapporteringen. Det handlar också om att tillgängliggöra rätt information till styrelse, ledning, medarbetare, kunder och andra externa intressenter. Att vara tydlig och transparent inom hållbarhetsområdet ger fördelar när det gäller att behålla medarbetare och intressera potentiella nyrekryteringar. Kort och gott, för att utveckla ett långsiktigt hållbart varumärke är det viktigt att fastställa vägvinnande rapporteringsstrukturer.
Att titta på hållbarhet och lönsamhet på ett och samma bräde, kan också leda företaget på rätt väg mot nettonollutsläpp, och ge en strategisk plan för framtiden. Både för att öka lönsamheten på ett hållbart sätt, men också för att visa förståelse och beredskap för utmaningar kopplade till hållbarhetsrisker.

● Rapportera klimatpåverkan längs hela värdekedjan

Klimatpåverkan i leveranskedjor samt återvinning står idag för mer än hälften av företagens samlade utsläpp. Inom vissa branscher är andelen till och med över 90 procent. I kommande rapporteringskrav ska även dessa så kallade Scope 3-utsläpp inkluderas. En utmaning här är att försörjningskedjorna ofta är långa och komplexa, vilket ställer krav på en gedigen analys samt ett tydligt ramverk. Först då kan nyckeltal fastställas i flera led, följas upp och rapporteras över tid, och först när en analys finns på plats kan företaget ta kontroll över hela produkten eller tjänstens livslängd.

● Hållbarhet som en del av bolagets långsiktiga affärsplaner

Slutligen är det viktigt att lyfta fram behovet av att hållbarhet är en integrerad del av såväl företags långsiktiga strategier som dess samtliga enskilda aktiviteter. Till exempel bör hållbarhetsrisker och möjligheter vara högprioriterade under en värderingsprocess vid ett uppköp. Omvänt blir det allt vanligare att investerare inte enbart blickar mot lönsamhet och finansiell prestation, utan också fokuserar på kriterier för hållbarhet.

Bolag som både rapporterar transparent och använder hållbarhetsdata som en del av bolagsstyrningen, kan begränsa risker, skapa förtroende och stärka sitt varumärke. Genom att utnyttja de nya rapporteringskrav som snart ställs, ökar möjligheterna att bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer! 

Johanna Milne,
Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.