Skogsförslag kallas fiasko

Juridik & Politik Inte tillräckligt skydd av skogsmark eller naturtyper och avsaknad av förslag för att nå miljökvalitetsmålen. Det är kritiken mot Miljömålsberedningens betänkande om en långsiktigt hållbar markanvändning.

Skogsförslag kallas fiasko

Tidigare i veckan lämnade Miljömålsberedningen över den första delen av markstrategin. Syftet är att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och i den första delen har fokus legat på skydd och skötsel av land- och sötvattenområden och miljöhänsyn i skogsbruket. Misslyckande och fiasko kallar kritikerna förslaget.

Bland annat skriver Världsnaturfonden WWF i en debattartikel i GP att ekonomin fått gå före vetenskaplig fakta i förslaget och att förslagen i stället för att först titta på hur mycket skog som forskarna anser behöver skyddas för att klara den biologiska mångfalden, utgår från dagens anslagsramar i statsbudgeten.

De menar att förslaget om att skydda ytterligare 150 000 hektar skogsmark inte räcker och menar att det är osäkert om den mark som är säkrad, men inte formellt skyddad ännu, är inräknad i detta. WWF pekar också på att det saknas förslag på hur Sverige ska uppfylla EU:s naturvårdsdirektiv, att det inte finns höjda ambitioner för att värna skogens biologiska värden och att beredningen har misslyckats med progressiva förslag för att nå miljökvalitetsmålen.

Även Naturskyddsföreningen är kritiska och menar att delbetänkandet är alldeles för svagt.

– Politikerna i Miljömålsberedningen har tyvärr misslyckats med sitt uppdrag att föreslå åtgärder som leder till ett hållbart förvaltande av våra skogar. Förslaget leder inte till det skydd som krävs för att klara den biologiska mångfalden, våra miljömål eller internationella åtaganden inom FN-systemet. Det är märkligt att samma regering som på FN-mötet i Nagoya drev fram att minst 17 procent av landarealen ska skyddas i världen, nu får ett förslag som inte leder till ens i närheten av dessa arealer, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

I nästa och därmed det slutliga betänkandet ska beredningen analysera hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas för att öka helhetsperspektivet. Uppdraget slutredovisas den 15 juni 2014. Här kan du ta del av delbetänkandet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.