Forskare i PVC-debatten:

Debatt Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet, och Christina Rudén, professor, Stockholms universitet, svarar på PVC Forums kritik av forskning vid Karlstads universitet.

Forskare i PVC-debatten:
Christina Celsing

Som forskare är vi mycket vana vid, och tacksamma för, att vår forskning diskuteras i samhället och kritiskt granskas av andra forskare. Det är en mycket viktig del av den vetenskapliga processen som bidrar till ständig utveckling och förbättring av vetenskapen. Detta är dock väsensskilt från den genre av kritik som numera mer eller mindre regelmässigt kommer från industrin. Vi upplever att det blir vanligare och vanligare med svepande kritik från kemikalieindustrin, en kritik som förefaller ha som enda syfte att misskreditera forskare och forskning som pekar på möjliga miljö och hälsorisker med deras produkter. Kritiken från PVC-Forum är tyvärr inget undantag. Vi har ändå valt att bemöta den.

Det finns ett samband

PVC-Forum skriver att vår artikel om PVC-golv som en källa till upptag av ftalater hos gravida kvinnor är ovetenskaplig. Kritiken kan sammanfattas i tre punkter:

(1) att vi inte refererar till tidigare riskbedömningar

(2) att halterna av ftalater i urinen visar den totala exponeringen, det vill säga att det är oklart hur mycket som kommer från PVC-golv respektive andra källor

(3) att golvleverantörerna på den svenska marknaden sedan 20 år ”i princip” har fasat ut DBP, BBP och DEHP.

Ingen av dessa punkter gäller den vetenskapliga metoden, varför vi inte förstår vad det är som PVC-Forum anser vara det ovetenskapliga i vår studie? Studien syftade till att undersöka om det finns ett samband mellan att ha PVC-golv i bostaden och nivån av ett antal ftalat-metaboliter i urin hos gravida kvinnor som bodde i dessa bostäder. Vårt huvudsakliga fynd är att det finns ett sådant samband, framförallt för BBzP men även för DBP och DEHP.

Läs mer om studien här.

PVC Forum hävdar för det första – med hänvisning till riskbedömningar inom EU som publicerades 2007 – att de koncentrationer av ftalater som uppmätts i människor inte innebär någon hälsorisk. PVC-Forum underlåter dock att nämna att sedan den riskbedömningen gjordes (2007) har det tillkommit mer än tjugofem epidemiologiska studier som visar att exponering för bland annat dessa ftalater under graviditeteten kan kopplas till negativa effekter på hjärnans utveckling (t ex vad gäller kognition, språkutveckling, beteende) och på reproduktionstoxiska effekter hos barn (t ex könsutveckling hos pojkar). Liknande effekter har samtidigt setts i djurförsök vilket ger ytterligare vetenskapligt stöd åt dessa observationer.

Denna bedömning stöds också av bedömningar gjorda av EU:s kemikaliemyndighet, ECHA. Ftalaterna ovan (DBP, BBP och DEHP) finns numera upptagna på EUs kandidatförteckning över ämnen som bör fasas ut på grund av sina särskilt farliga egenskaper (”substances of very high concern”) och sedan 2015 får de inte användas utan tillstånd. Sedan 2017 bedömer Europeiska kemikaliemyndigheten även att dessa kemikalier är hormonstörande. Sammantaget pekar således nyare forskning på att de nivåer som vi kan mäta i urinen hos gravida kvinnor kan utgöra en hälsorisk för barnen.

Andra produkter än PVC-golv kan innehålla ftalater

För det andra påpekar PVC-Forum – helt korrekt – att det finns många andra produkter än PVC-golv vilka kan innehålla de nu diskuterade ftalaterna. Denna frågeställning ingick inte i vår studie eftersom vi tyvärr inte har tillgång till data om förekomst av andra relevanta material. Det är dock viktigt att notera att det faktum att det finns andra källor till ftalater, inte försvagar våra fynd, snarare stärks de. Detta eftersom bostäder utan PVC golv – som utgjorde kontrollerna i analysen – med stor sannolikhet också innehåller andra produkter som innehåller ftalater.

Vi vill också särskilt notera att våra resultat är väntade eftersom de tre ftalaterna ovan har använts i stor omfattning i mjukgjord PVC. PVC-Forum själv anger att upp till 50% av förbrukningen av BBzP användes just i mjukgjord PVC. Men man hävdar också att man slutade använda dessa kemikalier för 20 år sedan. Vilket säkert också är sant! Problemet är bara att ett PVC-golv kan ha en livslängd som vida överstiger 20 år, dvs ett sådant golvmaterial kan komma att exponera de boende under lång tid, i storleksordningen en generation. Detta innebär att en rätt stor andel av de nu undersökta bostäderna med stor sannolikhet har PVC-golv som innehåller just dessa – numera utfasade – ämnen. Det vår studie visar är dessutom att människan tar upp sådana kemikalier.

Exponeringen kan fortgå

Detta illustrerar alltså ett mer generellt problem, nämligen att när man gör ett sådant misstag som att använda farliga kemikalier i en vara eller produkt med lång livslängd så kan exponeringen i befolkningen fortgå även långt efter att kemikalien fasats ut.

Sammanfattningsvis tycker vi att det är anmärkningsvärt att PVC-Forum år 2018 diskuterar huruvida ovanstående ftalater utgör en hälsorisk eller ej. Det vore mer hederligt att diskutera hur man tar ansvar för de produkter som finns i våra bostäder och som fortfarande innehåller dessa farliga kemikalier.

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstads universitet

Christina Rudén, professor, Stockholms universitet

Läs mer: ”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.