Försämrad miljöhänsyn i privat skogsbruk

Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden i samband med skogsavverkningar i det privata skogsbruket har försämrats. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering av generell hänsyn, det vill säga av vilka viktiga områden som sparats i samband med avverkning.

Nästan en fjärdedel av landets alla avverkningar når inte upp till lagens nivå enligt den senaste inventeringen.

Resultaten visar också relativt stora skillnader i den hänsyn som tagits mellan privata skogsägare och storskogsbruket. Hänsynen i privatskogsbruket har försämrats och andelen underkända hyggen ligger idag på 32 procent jämfört med 26 procent vid mätningarnas start 1999. Hos de övriga skogsägarna är siffran 18 procent underkända hyggen.

Det är framförallt bristande hänsyn till så kallade hänsynskrävande biotoper och felaktig prioritering som är förklaringen till den sviktande hänsynen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.