FN: Konsumtionen behöver minska för att bevara odlingsmark

Jordbruk Matvanor kan snart gå om befolkningstillväxt som huvudskälet till att mänskligheten behöver mer jordbruksmark. Detta enligt FN:s internationella resurspanel IRP, som idag lade fram en rapport om global markanvändning.

FN: Konsumtionen behöver minska för att bevara odlingsmark

Om inga åtgärder görs finns risk att ett landområde stort som Brasilien behöver göras om till jordbruksmark fram till 2050, vilket bland annat skulle hota den biologiska mångfalden. För att minska mängden odlingsmark som behöver tas i anspråk uppmuntrar IRP i rapporten den rika delen av världen att ändra konsumtionsvanor bland annat genom att minska mängden kött och animaliska produkter i födan. Enligt IRP är snart västerländska matvanor en viktigare orsak till den ökande pressen på jordens ekosystem än befolkningstillväxten.

Mer effektivt jordbruk räcker inte

Även om jordbruket kan bli mer effektivt i framtiden ser inte IRP det som troligt att den utvecklingen kommer räcka till för att fylla behovet av jordbruksprodukter utan att öka mängden odlingsmark. De senaste decenniernas stora ökningar i matproduktion har också medfört problem med bland annat övergödning och jorderosion.

Fler åtgärder

Problemet med att städer sprider ut sig, så kallat Urban Sprawl, är en annan orsak till landbrist. IRP menar att det behövs bättre planering för att undvika att land förstörs av utbyggnader i framtiden. Rapporten lyfter också fram att mycket mark idag är förstörd och behöver omfattande restaurering för att kunna bli produktiv igen.

En annan orsak till bristen på jordbruksmark är den ökande produktionen av biobränslen. I rapporten föreslår därför IRP att biobränslen borde produceras i större utsträckning från restprodukter och spill, snarare än från grödor odlade enbart för bränsle.

Över 300 miljoner hektar kan sparas

Om inga åtgärder sätts in räknar IRP med att mellan 320 och 849 miljoner hektar mer odlingsmark kommer behövas år 2050 än idag. Det mesta av den marken kommer tas där det idag är skog, enligt resurspanelen. Med alla insatser som IRP föreslår tror de att mängden ny mark som behövs 2050 kan minska till mellan 159 och 530 miljoner hektar.

Läs mer

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.