Fem steg som vänder risk till möjlighet

Från tidningen Idag kommer ett nytt nummer av Miljö & Utveckling ut. Här bjuder vi våra webbläsare på en guide från tidningen om hur ett systematiskt riskarbete kan ge miljöarbetet ett riktigt lyft. Så här kan du jobba, steg för steg:

Fem steg som vänder risk till möjlighet

1. Öppna ögonen

Titta på vad som kan lägga krokben för er verksamhet. I Iso 14001:2015 ska man ta hänsyn till verksamhetens miljöpåverkan över hela livscykeln. Var kommer råvarorna ifrån och hur hanteras produkterna när de lämnat verksamheten? Använder ni några miljöfarliga ämnen som skulle kunna begränsas av nya lagkrav eller som kan ge er negativ publicitet och har ni kontroll över miljöarbetet i era leverantörsled?

Gör också en inventering av de interna riskerna. Titta exempelvis på hur sårbara ni är när det gäller reningsutrustningar och om det finns miljörisker i de olika processtegen. Risker kan även finnas inom kunskapsområdet, att verksamheten är beroende av intern nyckelkompetens eller att det saknas kompetens inom viktiga områden. Exempelvis kan ni behöva ny kompetens för att vässa ert utbud ur ett miljöperspektiv.

I den nya versionen av Iso 14001 får intressentanalysen också en viktig roll. Vilka är intressenterna och vad tycker de? Vad har de för förväntningar? Tänk brett när du väljer vilka intressenter du ska fokusera på och ta in resultatet i din riskanalys.

Tips: Utgå från processerna och identifiera de risker som finns i de olika stegen.

2. Rangordna och prioritera

Alla risker går inte att undvika, i vissa fall kan det bli alldeles för dyrt att åtgärda dem. Därför måste ni rangordna och prioritera utifrån de risker kan ni acceptera och de som är kritiska för verksamheten. Undersök vilka konsekvenser olika risker kan få.

Tips: Utgå från frågan ”Vilka risker kan hindra oss från att leverera det vi ska, på kort och på lång sikt?”. Undvik att fastna i detaljer, utan håll blicken på helhetsperspektivet.

3. Minimera eller eliminera

Gör en aktivitetsplan för hur de mest kritiska riskerna ska hanteras. Gör en bedöming om de går att undvika helt och hållet eller om det går att sätta in åtgärder så att risken minimeras.

Identifiera de processer som påverkas och undersök hur ni kan designa processen för att ta udden av risken. För att minska beroendet av en specifik leverantör behöver kanske inköpsprocessen förändras, det kan även vara bra att förbereda en reservplan om den förmodade risken skulle inträffa. Engagera medarbetarna i detta arbete och ge dem befogenhet att själva ta ansvar för aktivitetsplanen.

Tips: Tänk på att en risk inte alltid är något negativt, genom att jobba med riskerna blir ni mer proaktiva, vilket kan innebära minskade kostnader eller konkurrensfördelar.

4. Utvärdera

Viktigast av allt är att utvärdera, mäta och följa upp. Minst en gång om året bör arbetet utvärderas. Gå igenom aktivitetsplaner och bedöm om riskerna har hamnat på en acceptabel nivå eller om det krävs det förnyade åtgärder.

Tips: Titta på förbättringsförslag och ta vara på resultaten i arbetet med att ta fram en ny aktivitetsplan.

5. Omvärdera

Riskarbetet är ingenting du kan checka av. Det är, och måste vara, ett ständigt pågående arbete. Hitta sätt att jobba med risk regelbundet, exempelvis vid de årliga utvärderingarna. Revidera riskinventeringen och aktivitetsplan och ta hänsyn till om nya risker kommit till och gamla fallit bort.

Tips: Gör det till en vana att alltid att ta med riskperspektivet vid större förändringar, både interna och externa.

Intervjuade: Sverker Thurén, Ann-Louise Pått och Marie Axler, revisionsledare inom miljö och kvalitet på DNV GL

MU17-2_218pxI Miljö & Utveckling nr 2 kan du också läsa om den senaste forskningen kring hur hållbarhet kan öka konkurrenskraften. Läs även om hur industriell symbios och delandets ekonomi kan användas för att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi. 

 

 Här kan du beställa ett lösnummer

Här kan du teckna en prenumeration

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.