Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

18 maj 2022
Digitalt eller Quality Hotel Globe i Stockholm

En heldag om hållbart samhällsbyggande med klimatfrågorna i fokus

Välkommen till hybridkonferensen Hållbart samhällsbyggande som ger dig det senaste inom klimatsäkring och klimatbelastning för oss inom bygg och samhällsplanering – goda exempel, nya verktyg och inspiration!

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats Digitalt eller Quality Hotel Globe i Stockholm
Tid 18 maj 2022, 08:00 - 16:40
Pris 6 990:- exklusive moms

Fördjupning och expertråd

Klimatplanering blir alltmer aktuellt i spåren av klimatförändringar med ökade kostnader för väderrelaterade skador, stigande temperaturer och ett behov av att bygga ett mer hållbart samhälle.

Få experternas bästa råd om klimatsäkring och vilka åtgärder som ger bäst effekt. Och vad finns det för lärdomar att dra från översvämningarna i Gävletrakten? Vilka åtgärder gör Malmö för att bli skyfallståligt?

Ta del av inspirerande projekt

Ta del av pilotprojektet Villazero, som har potential att förändra hela småhusbranschen. Vad var enkelt att göra för att minska klimatbelastningen? Och var finns utmaningarna när man ska skala upp?

Dessutom experttipsen som sparar dig tid när du ska klimatdeklarera. Hur jobba smart? Vilka verktyg är bra? Och vad händer med införandet av gränsvärden?

Konferensen Hållbart samhällsbyggande arrangeras av tidningen Miljö & Utveckling och nyhetstjänsten Hållbart samhällsbyggande. Programmet tas fram av en oberoende redaktion och riktar sig till samhällsplanerare, byggherrar, byggbranschen, fastighetsägare, arkitekter och andra intressenter som arbetar för med klimatfrågor inom bygg och samhällsplanering.

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering

  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig. Deltar du digitalt kan du logga in upptäcka den digitala plattformen.
 • 09:00 - 09:05

  Välkomna!

  Hållbart samhällsbyggandes redaktör Anna Alexandersson, som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Talare

  Anna Alexandersson

  Redaktör, Hållbart samhällsbyggande
 • 09:05 - 09:40

  Klimatfrågans paradox

  Tema: Klimat
  Att arbeta med både klimatanpassning och klimatbelastning från byggande kan vara en utmaning. Emma Östlund har tidigare arbetat med klimatanpassning på Länsstyrelsen i Stockholm och med hållbarhetsfrågor i stadsutveckling i Täby kommun, och är idag hållbarhetschef på Ettelva Arkitekter. Här ger hon en personlig reflektion över utmaningarna i branschen. Talare

  Emma Östlund

  Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter
  Emma Östlund är hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, och har en bakgrund inom samhällsplanering både på kommunal och regional nivå. Hon driver tillsammans sina kollegor företagets hållbarhetsarbete från strategi till praktisk tillämpning i stadsutveckling och arkitektur. Emma drivs av att hitta förbättringspotentialen i varje projekt och att underlätta för fler att integrera hållbarhet och cirkulärt tänkande. På Arkitekturgalan utsågs Emma Östlund till ”Årets miljöpionjär 2021” av Sveriges Arkitekter.
 • 09:40 - 10:15

  Klimatneutral är bra, men klimatpositiv är bättre! Fastighetsbolaget K2A ska vara klimatpositivt 2027

  Tema: Klimat
  Fastighetsbolaget K2A ska vara klimatpositiva 2027. Här berättar Johan Knaust, vd och grundare för fastighetsbolaget K2A, om hur det ska uppnå målet. Talare

  Johan Knaust

  Vd och grundare, K2A
 • 10:15 - 10:25

  Hisspitch

  Korta snabba presentationer med information från våra utställare.
 • 10:25 - 11:00

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 11:00 - 11:30

  Hur skapar vi skyfallståliga samhällen och lär av det som hände i Gävle?

  Tema: Klimatanpassning
  Skyfall förväntas inträffa oftare och bli mer extrema när klimatet förändras. Vid översvämningarna i Gävletrakten i augusti 2021 föll 162 mm regn första dygnet och vattenmassorna underminerade husgrunder, dränkte källare och raserade vägar. Försäkringsbolagens kostnader uppskattas till närmare en halv miljard kronor. De svenska kommuner som kommit längst med klimatplanering och konkreta åtgärder har oftast redan drabbats av stora översvämningar. Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för klimatförändringar?

  Christoffer Carstens berättar om erfarenheterna från skyfallen och resultatet av den utredning som MSB begärt. Vilka åtgärder funkade? Vilka saknades? Och vad behöver göras nu? Talare

  Christoffer Carstens

  Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg
  Christoffer Carstens, enhetschef på enheten för hållbar utveckling, länsstyrelsen i Gävleborg.
 • 11:30 - 12:00

  Panelsamtalet: Så planerar vi för att klimatsäkra

  Tema: Klimatanpassning
  Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion om klimatanpassning. Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för klimatförändringar? Talare

  Emma Östlund

  Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter
  Emma Östlund är hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, och har en bakgrund inom samhällsplanering både på kommunal och regional nivå. Hon driver tillsammans sina kollegor företagets hållbarhetsarbete från strategi till praktisk tillämpning i stadsutveckling och arkitektur. Emma drivs av att hitta förbättringspotentialen i varje projekt och att underlätta för fler att integrera hållbarhet och cirkulärt tänkande. På Arkitekturgalan utsågs Emma Östlund till ”Årets miljöpionjär 2021” av Sveriges Arkitekter.

  Christoffer Carstens

  Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg
  Christoffer Carstens, enhetschef på enheten för hållbar utveckling, länsstyrelsen i Gävleborg.

  Staffan Moberg

  Jurist och klimatanpassningsexpert, Svensk Försäkring
  Staffan Moberg är jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring. Han har arbetat på branschorganisationen Svensk Försäkring sedan 90-talet, i huvudsak med frågor som berör skadeförsäkringsområdet och numera mycket med byggande och klimatanpassning. Han är även ledamot i både SMHI:s insynsråd och Elsäkerhetsverkets insynsråd

  Helena Björn

  Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
  Helena Björn är miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, som jobbar med klimatanpassning.
 • 12:00 - 13:15

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch – men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:15 - 14:15

  SPÅR 1 KLIMATANPASSNING Så bygger Malmö bort översvämningsrisken och gör plats för vattnet

  Det är åtta år sedan stormen Arvid dränkte Malmö. På sex timmar föll två månaders nederbörd över Malmö, vilket gjorde att över 2 200 hus och 3 000 bilar översvämmades. Malmö var en av de första kommunerna i Sverige att därefter ta fram en skyfallsplan. En förutsättning för att hantera stora regnmängder är ett helhetstänk i stadsbyggnadsprocessen – från översiktsplanering till detaljplaner och bygglov samt vid underhåll och ombyggnation. Malmö arbetar med en bred palett av åtgärder för att skyfallssäkra, bland annat regnvattenpark, utjämningsmagasin, väderradar, biobäddar, sänkta cykelvägar, trädplantering, ny gatukonstruktion och ekonomiska incitament till fastighetsägare. Talare

  Pär Svensson

  Vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
  Pär Svensson, vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram Malmös skyfallsplan 2017 och ska berätta om hur staden bygger bort översvämningsrisker – lärdomar, konkreta åtgärder, fallgropar och kostnader.
 • 13:15 - 14:15

  SPÅR 2 KLIMATBELASTNING Klimatdeklarationer: Nästa steg

  Klimatdeklarationerna är här, men vilka utmaningar medför de och hur tar vi oss an dessa utmaningar? Martin Erlandsson, IVL, tar upp de nu aktuella kraven, men diskuterar även möjliga framtida krav då Boverket förväntas få i uppdrag att omvandla deklarationerna till ett skarpt krav genom att införa ett gränsvärde för klimatutsläppen. Talare

  Martin Erlandsson

  Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • 14:30 - 15:30

  SPÅR 3 KLIMATBELASTNING Certifiering som verktyg i det befintliga beståndet

  Att certifiera befintliga byggnader är en viktig investering i linje med Wihlborgs beslutade klimatfärdplan. Målet är att halvera klimatutsläppen till år 2030. Certifieringsproffset Elsa Hagdahl berättar om processen, lärdomar och ger tips. Talare

  Elsa Hagdahl

  Certifieringsansvarig hållbara affärer, Wihlborgs fastigheter
  Elsa Hagdahl är certifieringsansvarig hållbara affärer på Wihlborgs fastigheter.
 • 14:15 - 14:30

  Kort paus

  Kort paus innan det är dags för spårval igen.
 • 14:30 - 15:30

  SPÅR 1 KLIMATANPASSNING Kommunal samverkan ett vapen mot översvämningar

  Lomma kommun utsågs till bäst i Sverige på klimatanpassning vid IVL:s årliga ranking 2021. Kommunen har tillsammans med grannkommunerna utvecklat ett sätt att samverka för att motverka översvämningar, en samverkan som bland annat innebär att Lomma bekostar insatser utanför de egna kommungränserna. Helena Björn, miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, berättar om problematiken längs åarna och hur samverkan byggts upp och fungerar. Talare

  Helena Björn

  Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
  Helena Björn är miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, som jobbar med klimatanpassning.
 • 14:30 - 15:30

  SPÅR 2 KLIMATANPASSNING Så kan du analysera dina klimatrisker och agera proaktivt

  Fastighetssektorn behöver identifiera fysiska klimatrisker och klimatsäkra för att undvika kostsamma överraskningar. Få fastighetsbolag dock gjort en kartläggning av riskexponering och uppskattning av potentiella finansiella effekter. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur belyser vad det innebär att den kommande taxonomin ställer krav på klimatriskanalys (om man bygger nytt, äger eller förvaltar en fastighet). Han berättar om ett nytt verktyg för att analysera klimatrisker och få fram åtgärdsförslag samt delar med sig av lärdomarna från en ny studie om samverkansmodeller för klimatåtgärder i urbana miljöer. Talare

  Rikard Silverfur

  Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna
  Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna. Han har expertkunskaper inom plan- och bygglagen och är medlem i Boverkets byggråd.
 • 14:30 - 15:30

  SPÅR 3 KLIMATBELASTNING Framtidens klimatsmarta småhus – Villazero

  Bygg- och fastighetssektor står för 30 procent av utsläppen av växthusgaser, men samtidigt pågår många inspirerande och klimatsmarta projekt som ger hopp. Genom att dela med oss av hur vi bygger med lägre klimatbelastning och mer hållbara byggmaterial kan vi snabbare ställa om. Träkonstruktioner har lång tradition i Sverige och nu är trä hetare än någonsin i väggar, tak – och grund. Vi tittar närmare på pilotprojektet Villazero i Borlänge som blir Sveriges första nollCO2-certifierade småhus med cellulosaisolerade väggar och trägrund i KL trä. Talare

  Gunnar Jönsson

  Vd, Fiskarhedenvillan
  Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan, har nyligen flyttat in i Villazero, Sveriges första nollCO2-certifierade småhus. Han berättar om detta pilotprojekt som Fiskarhedenvillan drivit ihop med Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Vilka val som gjort störst skillnad. Och hur det går med målet att skapa en ny husserie med klimatsmarta villor och att klimatbanta alla katalogvillor. Fiskarhedenvillan har beslutat att vara klimatneutralt år 2030.
 • 15:30 - 16:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 16:00 - 16:30

  Framtidsstudier – en metod för att skapa vår hållbara framtid

  Tema: Klimatanpassning
  Mer information om programpunkten kommer inom kort. Talare

  Josefin Wangel

  Forskare, institutionen för stad och land, SLU
  Josefin Wangel är forskare vid institutionen för stad och land inom avdelningen för landskapsarkitektur vid SLU. Hon har en magisterexamen i geovetenskap från Stockholms universitet och är fil. dr. i planering och beslutsanalys vid KTH samt docent i landskapsarkitektur, SLU. Hon är projektledare för SLU Framtidslabbet, vars syfte är att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar. Hon är också bland annat senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning och biträdande redaktör för tidskriften Futures.
 • 16:30 - 16:40

  Summering av dagen

  Dagen sammanfattas av Hållbart samhällsbyggandes redaktör Anna Alexandersson. Talare

  Anna Alexandersson

  Redaktör, Hållbart samhällsbyggande

Talare

Emma Östlund

Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter

Johan Knaust

Vd och grundare, K2A

Christoffer Carstens

Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg

Staffan Moberg

Jurist och klimatanpassningsexpert, Svensk Försäkring

Helena Björn

Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun

Josefin Wangel

Forskare, institutionen för stad och land, SLU

Pär Svensson

Vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Martin Erlandsson

Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Elsa Hagdahl

Certifieringsansvarig hållbara affärer, Wihlborgs fastigheter

Rikard Silverfur

Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna

Gunnar Jönsson

Vd, Fiskarhedenvillan

Anna Alexandersson

Redaktör, Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling