EU:s energimål omöjliga att nå i dagsläget

EU:s målsättning är 20 procent förnybar energi till 2020 och minskade växthusgaser med 20 procent från 1990 års nivå. Men i dagsläget ser målen inte ut att nås, visar forskning från Lunds universitet.

Enligt Niina Kautto, forskare vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, menar att en viktig förutsättning för att de europeiska målen ska nås är att användningen av biomassa för energiändamål ökar kraftigt. Men konkurrensen om biomassa kommer bli hög i framtiden då biomassa används vid tillverkningen av många olika produkter, däribland mat, djurfoder och olika typer av material. Samtidigt är planeringen av biomassaanvändningen undermålig menar Niina Kautto.

– Det finns ett stort gap mellan vad som idag finns med i staters och regioners biomassaplaner och vad som egentligen borde finnas där om man vill nå de uppsatta målen, säger hon.

Bättre planer och uppföljning

Niina Kautto har i sin avhandling Towards more coherent and sustainable biomass policy: Examining European biomass-to-energy planning studerat planer och processer som berör användningen av biomassa för energiändamål i elva länder och elva regioner inom EU, däribland Sverige och Dalarna.

Hennes forskning visar att det finns en hel del brister i planerna. Bland annat saknas det ofta högkvalitativa uppskattningar av dagens användning och att biomassaresursen inte har beräknats på ett sådant sätt att siffrorna är jämförbara med varandra. Dessutom är det oklart hur de nationella och regionala målen bidrar till att de europeiska målen nås. Uppföljningen och utvärderingen av om planen var effektiv och resulterade i att de mål som hade satts upp nåddes är ytterligare en svag punkt.

För att förbättra planerna anser hon att man måste utgå från en vision och analysera de externa och interna faktorer som kan påverka den. Sedan formulerar man en målsättning och en plan för att målet ska nås. Därefter sker en utvärdering. Med utgångspunkt i resultaten från utvärderingen påbörjas sedan processen på nytt och planer och strategier justeras så att möjligheterna att nå målsättningen ökar.

Att inkludera och systematiskt utvärdera hur användningen av biomassa för energiändamål påverkar andra möjliga användningsområden för biomassan behöver också finnas i planen. Dessutom bör så många olika intressenter som möjligt inkluderas i arbetet

– Även om det kan kännas tidsödande är det oftast värt besväret eftersom en bra process där alla känner sig delaktiga leder till en ökad förståelse och då blir det betydligt lättare att sedan implementera planen.

Det nya EU-direktivet om förnybar energi som kom under hennes arbete innebär att alla EU-länder nu måste planera inte bara sin biomassaanvändning utan all användning av förnybar energi, men enligt Niina Kautto kan hennes rekommendationer komma till nytta även där.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.