EU-direktiv kan tvinga företag att söka helt nya miljötillstånd

Ett EU-direktiv som tagits upp i miljöbalken kan komma att dränka företag och miljömyndigheter i extra arbete om 1 000 stora anläggningar tvingas söka helt nytt miljötillstånd i domstol. Resultatet kan kosta företagen stora pengar och dränera myndigheterna på tillsynsresurser.

Närmare 1000 större energi-, industri-, avfalls-, och djuranläggningar kan komma att tvingas söka ny prövning för sina miljötillstånd de kommande åren. Anledningen är ett miljödirektiv från EU som integrerades med den nya miljöbalken 1999. Direktivet kallas IPPC-direktivet och reglerar miljöpåverkan, framför allt utsläppen, från anläggningarna.

– Det kommer att bli ett jättelikt arbete för företagen och för samtliga berörda myndigheter, och miljönyttan av det står inte i rimlig proportion till resursanvändningen, säger Magnus Sandström, jurist på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Nya tillstånd krävs

Problemet är att flertalet av anläggningarna idag har miljötillstånd enligt den gamla svenska miljöskyddslagen som upphävdes när miljöbalken inträdde. Dessa tillstånd är otillräckliga enligt IPPC-direktivet som bakades in i miljöbalken. För att direktivets hårdare krav för att förebygga och begränsa föroreningar från anläggningarna ska gälla krävs att de nuvarande tillstånden kompletteras med bland annat energihushållning och avfallshantering. Det ska enligt direktivet vara genomfört innan oktober 2007.

– Miljöbalkens huvudregel säger att om man vill göra produktionsökningar eller andra större ändringar av en verksamhet ska en samlad prövning göras av hela verksamheten, och det blir ett väldigt omfattande och dyrt arbete som kan leda till att det både blir brist på konsulter och att myndigheternas resurser urholkas, säger Magnus Sandström.

Omfattande arbete

Även om företagen som har ett gammalt tillstånd lever upp till direktivets krav idag har Naturvårdsverket fastslagit att direktivets krav måste fastställas formellt genom att ett nytt tillstånd beviljas eller att villkoren i det nuvarande tillståndet omprövas. Det kräver ett omfattande arbete som tar flera år att genomföra och dessutom kostar mycket pengar.

Naturvårdsverket arbetar med hur de gamla tillstånden på enklast ska kunna anpassas till IPPC-direktivets krav, men har ännu inte kommit fram till någon lösning på problemet. En lösning skulle kunna vara att regeringen beslutar om en lagteknisk förändring som gör det möjligt att plocka ut delkrav som får prövas.

– Staten skulle kanske också kunna utfärda generella föreskrifter för verksamheter med gamla tillstånd som sedan får följas upp vid tillsynen, säger Magnus Sandström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.