Ett steg till mot EU-marknad för energi

Konkurrensen på energimarknaden ska öka genom att bolag som levererar energi inte samtidigt ska få äga nätet där elen distribueras. Det föreslog Europeiska kommissionen i gårdagens energipaket som är tänkt att bidra till bättre konkurrens på elmarknaden och skapa en gemensam europeisk energimarknad.

Kommissionen vill genom att bryta upp kopplingen mellan ägande och produktion göra det möjligt även för mindre företag, exempelvis företag som investerar i förnyelsebar energi, att få en förbättrad tillgång till energimarknaden. Om samma företag som äger nätet samtidigt distribuerar elen är risken stor att företaget inte låter andra använda nätet.

Energibolagen kommer, enligt förslaget, fortfarande att kunna äga nät om driften av nätet sköts av ett annat oberoende bolag. Företag från länder utanför unionen som vill leverera el till EU-länder måste också lyda de nya kraven på att frikoppla ägande av nät och produktion. Kommissionen föreslår att en europeisk energimyndighet upprättas för att se till att reglerna följs.

”Dags att slutföra arbetet”

Det föreslagna energipaketet är ett av flera steg med konkreta åtgärder för att skapa en gemensam energimarknad inom EU och motverka klimatförändringarna, som kommissionen lade förslag om i januari i år. Ytterligare förslag väntas senare i höst och i vinter.

– Vi har under de senaste tio åren kommit långt i arbetet mot en inre marknad för energi inom EU. Det är nu dags att slutföra arbetet och se till att fördelarna med denna marknad blir reella, effektiva och tillgängliga för var och en, både människor och företag. EU måste nu se till att alla får möjlighet att välja leverantör och att alla kan vara säkra på att få största möjliga valuta för pengarna, förklarar kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor, Andris Pielbalgs, i en kommentar.

Flera åtgärder föreslås

Kommissionen föreslår ett antal åtgärder som ska komplettera de gällande reglerna:

* Produktion och försörjning ska vara skilda från överföringsnäten: Ägandet av näten bör separeras från driften av dem. Driften av el- och gasnät ska vara åtskild från försörjningen och produktionen av energin. Förslaget gör det tydligt att kommissionen föredrar att ett enskilt företag inte längre både äger överföringssystemen och sysslar med energiproduktion eller energiförsörjning. Kommissionen föreslår också ett andra alternativ med ”oberoende systemdrift”, som gör det möjligt för befintliga vertikalt integrerade företag att fortsätta att äga nätet, under förutsättning att nätet faktiskt drivs av ett företag eller organ som är helt och hållet oberoende från dem.

* Kommissionens paket innehåller också skyddsåtgärder för en situation då företag från länder utanför EU vill få stor beslutandemakt eller till och med kontroll över ett nät i EU. Företaget kommer då att vara tvunget att bevisa att det fullständigt lever upp till kraven som gäller för EU-företag på att produktionen och försörjningen ska vara skilda från nätet. Kommissionen kan gripa in om en köpare inte kan uppvisa både direkt och indirekt oberoende från försörjning och produktion.

* Förenkling av den gränsöverskridande energihandel. Kommissionen föreslår att ett organ för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter inrättas, med rätt att fatta bindande beslut. Organet ska komplettera de nationella tillsynsmyndigheterna.

* Effektivare nationella tillsynsmyndigheter: Kommissionen föreslår åtgärder för att stärka och garantera oberoendet för medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter.

* Främjande av gränsöverskridande samarbete och investeringar: Kommissionen föreslår att ett nytt europeiskt nät ska upprättas för systemansvariga för överföringsnät. De som står för driften av EU-näten skulle samarbeta och utveckla gemensamma kommersiella och tekniska koder och säkerhetsnormer, samt planera och samordna de nödvändiga investeringarna på EU-nivå.

* Ökad insyn: Åtgärder för att öka insynen i nätdrift och försörjning ska garantera lika tillgång till information, göra prissättningen öppnare, öka förtroendet för marknaden och bidra till att undvika otillbörlig marknadspåverkan.

* Mer solidaritet: Genom att föra de nationella marknaderna närmare varandra ges enligt kommissionen medlemsstaterna större möjlighet att bistå varandra vid hot mot energiförsörjningen.

Energikunders rättigheter nästa steg

Kunderna kommer också att dra fördel av en ny deklaration om energikunders rättigheter, som kommer att lanseras 2008. Den omfattar åtgärder för att avhjälpa fattigdom på grund av de höga energikostnaderna, information till kunder i samband med val av leverantör och leveransalternativ samt åtgärder för att minska byråkratin i samband med byte av energileverantör och för att skydda allmänheten mot otillbörliga försäljningsmetoder. Vid en separat informationskampanj kommer allmänheten att informeras om sina rättigheter.

Det föreslagna åtgärdspaketet skisserades redan i kommissionens meddelande om en energipolitik för Europa, som godkändes av Europeiska rådet i mars 2007. I meddelandet anges att EU måste slå in på en ny väg när det gäller energiförsörjningen, mot ett säkrare, hållbarare och utsläppssnålare samhälle till fördel för alla invånare. Marknader med full konkurrens anses som en viktig förutsättning för att nå målet. Från och med den 1 juli 2007 har invånarna i hela EU möjlighet att välja leverantör. Tanken med det nya lagstiftningspaketet är att se till att alla leverantörer uppfyller höga krav på tjänster, hållbarhet och säkerhet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.