Enklare att bygga vindkraftverk

Fler vindkraftverk lär dyka upp framöver. I augusti införs nya regler som ska snabba på handläggning och etablering.

Regeringen vill att landets vindkraftverk tillsammans ska producera 30 TWh el till 2020. Det är bakgrunden till riksdagens beslut om att förenkla byggandet av vindkraftverk. Den 1 augusti börjar de nya reglerna gälla. Bland annat slopas den tidigare dubbelprövningen, som gick ut på att vindkraftverk måste prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken innan de byggs. Har en vindkraftsanläggning fått godkänt enligt miljöbalken behövs inte detaljplan och bygglov, däremot finns fortfarande krav på bygganmälan. Målet är kortare handläggningstiden för vindkraftsärenden.

– Vindkraften har byggts ut i snigelfart i Sverige. Regeringens ambitiösa mål om att hälften av energin ska vara förnybar till år 2020 och tiodubbla utbyggnaden av vindkraft kräver enklare tillståndsgivning. Nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen, främst genom att slopa den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsärenden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Dock finns vissa undantag. Om någon vill bygga ett vindkraftverk i ett område med stor markefterfrågan krävs fortfarande detaljplan. Dessutom har kriterierna för vilka vindkraftverk som omfattas av bygglovsplikt ändrats.

Kommunerna får sista ordet

De nya reglerna innebär dessutom att nya vindkraftverk inte får tillstånd enligt miljöbalken om inte den berörda kommunen också sagt ja. Undantag kan göras för anläggningar som regeringen anser är särskilt angelägna ur nationell synpunkt.

Framöver får också större vindkraftverk byggas på Öland, något som tidigare varit förbjudet enligt miljöbalken. När förslaget presenterades var Naturskyddsföreningen kritisk till just detta, då byggena kan kanaliseras till värdefulla strandmiljöer.

– Vi har sagt att man ska få bygga större vindkraftverk därför att det kan vara bättre att ha färre stora än många små, då det inte stör lika mycket, säger Leif Holmberg, politiskt sakkunnig på miljödepartementet.

Regeländringar som rör vindkraftverk har dessutom gjorts i ellagen. Om exempelvis frågor som rör påverkan på omgivningen redan prövats i ett tillståndsärende enligt miljöbalken behöver dessa frågor inte tas upp igen vid en prövning av nätkoncession för linje. Detsamma gäller om en miljökonsevensbeskrivning redan gjorts i samband med tillståndsprövningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.