Energiföretagen om taxonomin: ”Ta bort alla luddiga formuleringar”

Taxonomi Rätt intention, men svårhanterlig materia och otydliga formuleringar. Så beskriver Henrik Wingfors och Johan Bladh vid Energiföretagen EU:s taxonomi. För att underlätta för sina medlemmar har branschorganisationen låtit en rad experter ta fram en vägledande handbok.

Energiföretagen om taxonomin: ”Ta bort alla luddiga formuleringar”
Otydliga formuleringar försvårar arbetet med EU:s taxonomin, menar Energiföretagen. Foto: Adobe Stock.

Bland branschorganisationen Energiföretagens medlemmar är det hittills relativt få som omfattas av EU:s taxonomi. Däremot är det många som frivilligt vill hållbarhetsrapportera enligt taxonomins krav, berättar Henrik Wingfors, enhetschef för energisystem vid Energiföretagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Många företag visar stort intresse för de här frågorna och ser stora vinster med att kunna säga att de är hållbara enligt taxonomin, säger han.

Ska driva investeringar mot en hållbar riktning

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem.

I januari 2022 började den första delen av taxonomin att gälla. Den innebär att företag ska rapportera vilken andel av deras ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomins två klimatrelaterade miljömål.

Henrik Wingfors.

Den andra delen börjar gälla 2023 och handlar om hur mycket ett företag är i linje med taxonomin. Successivt kommer fler krav på redovisning att tillämpas.

Har tagit fram en vägledande handbok

För att hjälpa sina medlemmar har Energiföretagen tagit fram en vägledande handbok. Henrik Wingfors beskriver det som ett omfattande arbete där man låtit experter och sakkunniga inom elnät, biobränsle, vattenkraft och andra områden som berör energisektorn klargöra definitioner enligt taxonomin för att tydliggöra vad som klassas som hållbart.

Men att sätta sig in i och förstå den stora textmassa som från EU-kommissionen har lämnat har visat sig inte varit helt enkelt, menar Henrik Wingfors.

– Det är ett stort och komplext material, med en enorm begreppsapparat att sätta sig in i. Från vår sida upplever vi att de som skrivit texten inte varit riktigt insatta i energibranschens förutsättningar. Där hade vi önskat en bättre dialog, säger han.

Svårt att tolka kraven

Han förklarar att det inte alltid är tydligt vad som krävs för att något ska klassas som hållbart. Det håller även Johan Bladh med om. Han är ansvarig för enheten Vattenkraft vid Energiföretagen och en av de som arbetat med att tolka kraven i taxonomin.   

– Ett exempel är vattenkraft, där det i taxonomin görs kopplingar till både EU:s ramdirektiv för vatten och till naturdirektiven, vilket förstås är relevant och bra i sig. Men tyvärr har man också lagt till ett antal luddiga formuleringar utöver detta som skapar en osäkerhet kring vad som gäller.

Johan Bladh.

Han ger exemplet på en formulering om att ”åtgärder kan omfatta fiskvänliga tubiner”.

– Det står att åtgärderna omfattar exempelvis fiskvänliga turbiner där detta är relevant. Formuleringen är inget krav utan ett exempel. Frågan är också när det ska anses vara relevant och vilken sorts turbin som ska anses vara tillräckligt fiskvänlig. Ett sådant tillägg tillför inget värde, utan skapar bara osäkerhet.

Är det inte det bra att tänka på att turbinerna ska vara fiskvänliga?

– Jo, men åtgärder måste också vägas av mot den samhällsekonomiska kostnaden för att byta turbinen och mot andra miljömål. Är det exempelvis motiverat att sänka verkningsgraden för att en turbin ska vara fiskvänlig? Det innebär ju i praktiken att man förlorar förnybar energi, som på marginalen kanske måste ersättas med kol eller gas. Detta motverkar i så fall syftet med denna del av taxonomin, nämligen att styra kapital till elproduktion som bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Han berättar att det över hela Europa just nu pågår ett arbete inom vattenkraftindustrin för att tolka de olika formuleringarna och komma fram till vad som gäller. 

– Alla de Europeiska vattenkraftsbolag som jag känner till tycks landa i är att det ska räcka att uppfylla acceptanskriterierna i taxonomin och att ha ett giltigt miljötillstånd för sin verksamhet enligt en lagstiftning som är förenlig med EU-rätten.

För svensk vattenkraft innebär det att vi ska följa den nationella planen för omprövning till moderna miljövillkor som är framtagen just för att svensk vattenkraft ska uppfylla EU-rättens krav när det gäller vattenmiljön, och samtidigt vägas av mot den samhällsekonomiska kostnaden och förlusten av elproduktion och reglerförmåga från vattenkraft.

”Det är riktningen som är det viktiga”

Trots att luddiga formuleringar och svårhanterlig materia, tycker både Johan Bladh och Henrik Wingfors att taxonomin i grunden är positiv.

– Det är riktningen som är det viktiga. Taxonomin är ett viktigt steg för att få världen att succesivt flyttas i rätt riktning. Vi hade gärna sett att det var mindre och inte så brett. Men nu när det finns på plats måste vi göra det bästa av det.

Finns det en risk med att det finns så stora tolkningsmöjligheter?

– Jag kan inte tala för alla branscher, men man måste utgå från att företag är seriösa. Hållbarhet är också en i en kontext och det finns ett platsperspektiv att tänka på. Lägger man till exempel en industri nära en våtmark krävs det andra typer av hållbarhetsåtgärder än om man inte gör det. Det är inte en svart eller vit bedömning, utan man måste bestämma vad som är rimligt i förhållande till nyttan, säger Henrik Wingfors.

Vidare hoppas han att EU-kommissionen kommer att vara öppna för göra ändringar i lagtexten.

– Vi förväntar oss att det här är en pågående process. Att man inte stänger instrumentet, utan är beredd att se över formuleringar, tydliggöra texter och ändra så att det blir enklare att tillämpa och leder till verklig nytta, säger Henrik Wingfors.

I en rad artiklar tar Miljö & Utveckling grepp om hur olika branscher arbetar med EU:s taxonomi. Först ut är energibranschen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.