Ekologiska jordbruk allt attraktivare

Konsumenternas ökade efterfrågan på ekologiska produkter har bidragit till att jordbrukare väljer att satsa miljövänligt. Lantbrukarnas Riksförbunds, LRFs och de Ekologiska Lantbrukarnas gemensamma mål är att finna bra och ekologiskt riktiga former för livsmedelsproduktionen.

– Vi är lyhörda för kundernas önskemål. Behovet att handla ekologiska matvaror har ökat stadigt och vi inom LRF försöker finna nya lösningar för att utifrån miljösynpunkt effektivisera jordbruket, säger Jan Eksvärd, ämnesansvarig för ekologisk produktion på LRF.

Idag finns det över 13 000 bönder som arbetar ekologiskt inriktat. Siffran anger även lantbrukare som kombinerar ekologiskt och konventionellt jordbruk. Den ekologiska andelen utgör 5 procent av den totala livsmedelsmarknaden och den växer med 20-30 procent per år. I Europa växer marknaden med 25 procent per år. Om ökningen fortsätter är 10 procent av Europas åkerareal ekologisk om fyra år. I Sverige är hela 13 procent av jordbruksarealen ekologisk och vi har därmed största andelen ekologiskt odlad åkermark i Europa.

Höga krav på ekologiska jordbruk

När efterfrågan på ekologiska produkter är stor, blir också kraven höga på producenterna. För att överhuvudtaget få klassificera sig som ett ekologiskt lantbruk ska vissa mål uppfyllas. Ett av målen är att inte använda kemiska bekämpningsmedel. För lantbrukarna har det inneburit att de måste finna nya vägar och ny kunskap om hur sambanden i naturen fungerar för att bromsa ogräsets framväxt, få bukt på växtsjukdomar och skadedjur. Det handlar främst om förebyggande arbete och lämpliga växtföljder. Numera finns några biologiska bekämpningsmedel, men mycket mer kunskap behövs.

– Vi inom LRF och föreningen Ekologiska Lantbrukarna strävar båda mot ett hållbart jordbruk och vi har ett gynnsamt samarbete. Tillsammans identifierar vi de behov som finns och arbetar sedan i projekt. Exempelvis har vi gett cirka 20 ”ekologiska bönder” en pedagogisk utbildning för att de ska kunna vara mentorer för nya ekobönder. Vi har också en dialog i olika mötesfora och deltar i varandras stämmor, säger Jan Eksvärd.

Ett annat exempel på ett samarbetsprojekt är Bondens marknad som är en gemensam kampanj för lokalt producerad mat. Bonden har behov av att skapa en egen marknad och en starkare realtion till kunderna.

Lönsamhet viktigt

– Det är angeläget för bönderna att finna godtagbara ekologiska helhetslösningar och att allt större hänsyn tas till djurens behov. Från företagarsynpunkt är det viktigt att satsa på bra kvalitet och att avkastningen ligger på en sådan nivå att jordbruket går att driva vidare säger, Jan Eksvärd.

Även för den enskilde ekobonden är det nödvändigt att få lönsamhet i sitt företag. Både marknadens efterfrågan och samhällets ersättningar behövs för lönsamhet idag. För bonden kan det ekologiska lantbruket vara en mycket positiv utmaning trots att det finns osäkra faktorer, som produktionsmässiga risktaganden och osäkerhet i regelutvecklingen i samband med övergången från ett konventionellt till ett ekologiskt jordbruk. Man är också sårbar för en minskad efterfrågan från konsumenterna även om alla siffror pekar mot en ökad efterfrågan.

Stora arealer krävs

Den ekologiska skörden kräver dessutom ofta betydligt större ytor för att producera lika stor mängd gröda som vid konventionellt jordbruk. Risken finns också att skörden blir mindre än planerat eftersom variationen mellan åren är större.

Transport- och försäljningskanalerna finns däremot redan. Exempel på dessa är Arla och Ecotrade, men betydligt fler produkter kommer att behövas i framtiden. Många ekobönder satsar även på gårdsförsäljning. Det innebär att både mellanhänder och energikrävande transporter kan minska.

– Gårdsförsäljning betyder mycket för lantbrukarna och för kunderna. Kunden betalar samma pris men får ut mycket mer av det, säger Jan Edsvärd.

Konsumentens varugaranti är KRAV-märket. Ekologiska bönder får minst en gång per år sina produkter granskade av opartiska bedömare för att få KRAV-märket.

Jan Eksvärd är övertygad om att de ekologiska lantbruken kommer att öka och att mer forskning inom området behövs. Exempelvis behöver vi förstå mer av de naturliga processerna och beroendet av fossila bränslen måste minska.

Fakta Ekologiskt jordbruk

– Idag finns 13 000 bönder som arbetar ekologiskt.

– Strävan på de ekologiska bondgårdarna är att djuren ska få växa upp under lugna förhållanden. De ska vara fria att röra sig utomhus och fodret ska vara av god kvalitet, helst bör det vara gårdens eget.

– Det har visat sig att mjölkkor som lever så är friskare och har betydligt bättre juverhälsa än kor på konventionella lantgårdar. Parasiter förekommer däremot i högre utsträckning, men går att förebygga med betesrotation.

– Kalvarna på de ekologiska gårdarna separeras inte från korna utan är tillsammans med dem under minst tio veckor. Under den tiden dricker de mjölk och det skapar grunden för en god hälsa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.