Ekologisk kompensation och MKB:er måste hänga ihop

Debatt Utredningen om ekologisk kompensation som nyligen lämnats till miljöministern innehåller välbehövliga och välmotiverade förslag. Nu måste de synkronieras med de nya regler för MKB:er som är på gång, skriver Anders Enetjärn och Johanna Ersborg på konsultföretaget Enetjärn Natur.

Ekologisk kompensation och MKB:er måste hänga ihop

Ekologisk kompensation ska tillämpas och det mer effektivt. Det var uppdraget till utredningen om Ekologisk kompensation som lämnade sitt betänkande (SOU 2017:34) till miljöministern den 27 april. Vi välkomnar förslagen om att utveckla bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen.

Gratis att exploatera

De flesta exploateringar leder till förluster av naturmiljö, arter, ekosystemtjänster eller upplevelsevärden. Kostnaden för dessa förluster hamnar sällan på exploatörens minuskonto utan på någon annans – samhällets. När ett nytt köpcentrum anlades utanför Umeå var det exempelvis gratis för exploatören att omvandla storspovens revir och de närboendes vardagsnatur till en parkeringsplats. Vi tycker detta är fel!

Verktyget ekologisk kompensation kan i sådana fall bidra till att förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster motverkas, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

Kompensationspooler

I betänkandet föreslås också försök med kompensationspooler, eller habitatbanker. Det innebär att en markägare eller förvaltare kan genomföra skötselåtgärder för att höja naturvärdet i ett område. Då får de kompensationskrediter som sedan kan säljas vidare till någon som har behov av ekologisk kompensation.

Vi tycker att det är ett bra förslag när behovet av mark för bland annat bostäder måste tillgodoses samtidigt som förlusten av naturmiljöer måste hejdas. Men vi anser, tvärtemot utredaren, att dessa bäst utformas av näringslivet och inte av myndigheter.

Hierarki viktigt

För att säkerställa att ekologisk kompensation inte används för att köpa sig fri från dålig exploatering är det särskilt viktigt att utredningens förslag om att införa skadelindringshierarkin i miljöbalkens allmänna hänsynsregler genomförs. Skadelindringshierarkin innebär att en skada i första hand ska undvikas, sedan begränsas, återställas och först i sista hand kompenseras. Utredningen föreslår också att behövliga kompensationsåtgärder ska redovisas i alla miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Två mycket viktiga förslag som skulle få följdeffekter för tillämpningen av flera andra lagstiftningar och därmed sprida ekologisk kompensation utanför miljöbalken.

Förslag måste synkas

Med tanke på utredningens välbehövliga och välmotiverade förslag så var det med stor besvikelse vi härom dagen konstaterade att Miljö- och energidepartementets eget förslag till nya regler för MKB:er inte alls var synkroniserade med utredningens förslag. Departementet har bortsett från behovet av att integrera skadelindringshierarkin och behövliga kompensationsåtgärder i MKB:er. Förslaget till nya regler för MKB:er måste samordnas bättre med betänkandet om ekologisk kompensation!

Avslutningsvis menar vi att det bör finnas goda förutsättningar för en bred politisk enighet kring utredningens förslag. Ekologisk kompensation är ett verktyg som internaliserar kostnader som annars läggs på samhället samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter för markägare som kan erbjuda mark till åtgärder för ekologisk kompensation.

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.