Effektivare körstil i skogen

I Uppsala län står arbetsmaskiner för tio procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Utbildning i sparsam körning och effektivare användning av maskinerna är lösningen.

Effektivare körstil i skogen

Länsstyrelsen i Uppsala län startar ett treårigt projekt för minskad energianvändning och klimatpåverkan från arbetsmaskiner inom skog- och jordbruk samt entreprenadbranschen. Målet är att få ner användandet av drivmedel med tio procent.

– Med noggrann planering av arbetsmomenten och bättre anpassat körsätt kan man både spara pengar och minska utsläpp av avgaser vilket betyder minskad belastning på klimatet, säger Karin Svanäng, projektansvarig vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Inom projektet, som pågår under tre år, genomförs en kartläggning av hur mycket diesel arbetsmaskiner inom skog, jordbruk och entreprenad använder för de arbeten som ingår i projektet. Utbildning i sparsam körning kommer att genomföras på skogs- och jordbrukssidan, medan entreprenadsidan framförallt kommer att arbete med planering för effektivare bränsleutnyttjande. Efter insatser och utbildning görs uppföljningar för att mäta hur mycket drivmedelsanvändningen minskat.

– Det finns potential att minska arbetsmaskinernas bränsleanvändning i länet med cirka tio procent, vilket innebär 3 000 ton diesel eller 30 000 MWh per år, säger Karin Svanäng.

I projektet deltar förutom Länsstyrelsen även Energikontoret i Mälardalen, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Skogforsk och Uppsala kommun. Energimyndigheten finansierar projektet med 1,2 miljoner kronor,

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste