Dystert när utvärderingen av miljömålen är klar

Klimat Naturvårdsverket har lämnat över den fördjupade utvärderingen av miljömålen till regeringen. Som väntat, kommer Sverige inte klara miljömålen till 2020, visar rapporten, som vittnar om ett land i behov av bättre styrmedel och åtgärder inom klimatarbetet.

Dystert när utvärderingen av miljömålen är klar
Naturvårdsverket

− Det behöver göras mer för att vi ska nå miljömålen. Många av dagens miljöutmaningar är gränsöverskridande. Här kan Sverige påverka den globala utvecklingen genom att till exempel stärka EU:s klimatpolitik och ta en ledande roll i genomförandet av Baselkonventionen om gränsöverskridande handel med avfall, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Prioritera biologisk mångfald och klimat

Naturvårdsverket menar att det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. Det har skett en positiv utveckling när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning.

Men tyvärr går däremot utvecklingen av ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald åt fel håll. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen kommer inte att finnas på plats till år 2020. Utsläppen av växthsgaser behöver minska i snabbare takt, de ekologiska sambanden i landskapet behöver stärkas, och spridningen av farliga ämnen behöver minska.

Konsumtionen måste minska

Naturvårdsverket har kommit fram till att Sveriges konsumtion av bland annat flygresor, livsmedel, elektronik, palmolja och textilier har en fortsatt stor miljö- och hälsopåverkan, varav en stor del sker i andra länder. Utvärderingen pekar på ett antal åtgärder. Bland annat behöver de utsläpp av växthusgaser som konsumtionen orsakar, reduceras kraftigt den närmaste tioårsperioden. År 2050 bör de vara högst en tiondel av dagens utsläpp.

Naturvårdsverket föreslår också att den offentliga sektorn bör visa vägen genom att ställa mycket höga miljökrav i sina verksamheter, sina upphandlingar, investeringar och sitt resande.

Det offentliga behöver gå före

Det offentliga kan ställa högre krav på bygg- och fastighetssektorn och staten skulle kunna ställa högre miljökrav på sitt eget skogsbruk.

– Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att hantera sin egen miljöpåverkan på ett föredömligt sätt. Höga miljökrav i verksamheterna och i upphandlingarna, ansvarsfulla investeringar, och klimatsmart resande är exempel på sådant, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. 

Etappmål kan visa vägen

Naturvårdsverket anser att regeringen bör överväga att bygga ut systemet med etappmål och föreslår nya etappmål för bland annat kommunalt avfall och minskat matavfall. De föreslår också områden där de anser att nya etappmål bör utredas, bland annat hyggesfritt skogs- bruk, ökad konnektivitet och minskade utsläpp av förorenade ämnen.

Läs hela utvärderingen här.

Läs mer: Kemikalierna som förbjuds 2019

Fakta

Om utvärderingen

Riksdagen satte år 1999 de svenska miljömålen. Målsättningen var att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen var lösta.

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 är den femte i sitt slag. Den är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen. Den ska fungera som underlag för regeringens politik och prioriteringar.

Rapporten lämnar 18 åtgärds- och styrmedelsförslag som är framtagna i samverkan med ett stort antal andra myndigheter. Redovisningen innehåller också sammanfattade analyser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt en målövergripande analys.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.