Domstol förbjöd skogsplantering

juridik Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Domstol förbjöd skogsplantering
Stock Adobe
Karin Forsman, JP Miljönet.
Karin Forsman, JP Miljönet.

Ett bolag anmälde till en länsstyrelse att det hade för avsikt att ta jordbruksmark ur produktion genom att plantera olika sorters gran och poppel på totalt 37 hektar inom en fastighet. Länsstyrelsen beslutade att förbjuda planteringen av skog enligt anmälan. Detta eftersom planteringen enligt länsstyrelsen skulle medföra påtaglig skada på kulturmiljön och områdets naturvärden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD menade att områdets kulturmiljövärden inte får beaktas av länsstyrelsen vid en prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (MB) och upphävde därför beslutet. Länsstyrelsen överklagade MMD:s dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Planteringen skulle skada kulturmiljö

MÖD konstaterade inledningsvis i målet att den som har underrättat en länsstyrelse om att jordbruksmark ska tas ur produktion anses ha gjort en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen får förelägga den som har gjort en sådan anmälan att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. I detta fall förbjöd länsstyrelsen planteringen av skog med hänsyn till den skada åtgärden skulle medföra på kulturmiljön.

För att bedöma om begreppet naturmiljö i 12 kap. 6 § MB omfattar kulturmiljö hänvisade MÖD till miljöbalkens förarbete prop. 1997/98:45, där regeringen framhåller att natur- och kulturvärden ofta hör ihop. I de fall en åtgärd som anmäls för samråd innebär en ändrad mark- eller vattenanvändning ska prövningsmyndigheten dessutom tillämpa 3 kap. 6 § MB om skydd för vissa områden med särskilda natur- eller kulturvärden, enligt 2 kap. 6 § MB. MÖD bedömde att detta sammantaget visade att det var rätt av länsstyrelsen att pröva påverkan på områdets kulturmiljö.

Området är ett riksintresse

MÖD prövade därefter om det fanns skäl att förbjuda skogsplanteringen. Området utgör riksintresse för kulturmiljövård eftersom landskapet bland annat innefattar ett stort antal fornlämningar och ett högbygge av sten som leder fram till ett slott. MÖD menade att det öppna landskapet med långa siktlinjer skulle förändras helt om skogsplantering skedde. MÖD ansåg vidare att det allmänna intresset att bevara kulturmiljön vägde tyngre än det enskilda intresset att plantera skog. MÖD bedömde därför att länsstyrelsens beslut skulle gälla.

Karin Forsman, redaktör JP Miljönet

Fakta

JURIDIKNYHETER I SAMARBETE MED JP INFONET

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.