Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

De nya miljölagarna 2018

Juridik & Politik En ny klimatlag, hållbara fonder och mer biogas i naturgasnätet. Det är några av de miljölagar och förordningar inom hållbarhetsområdet som trädde i kraft vid årsskiftet.

De nya miljölagarna 2018
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.

Snart träder de nya miljölagarna 2018 i kraft. Läs mer om miljölagarna nedan.

Ny klimatlag

Bland annat innebär lagen att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det långsiktiga målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det finns även delmål för 2030 och ett sektorsmål för transportsektorn om en utsläppsminskning på 70 procent. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider.
För första gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken.

Sänkning av moms ska öka naturturismen

Det blir lägre moms för verksamheter som bedriver naturturism. Mervärdesskatten sänks från 25 procent till 6 procent på guidning av naturområden utanför tätort och naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Syftet är att öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena.

Lättare för fondsparare att göra hållbara val

Förvaltare ska från årsskiftet informera om hur deras fonder förvaltas utifrån hållbarhetsapekter som mänskliga rättigheter, miljö och sociala förhållanden. Målsättningen är att det ska bli lättare för sparare välja fonder som är hållbara-

Tydligare regler för att bedöma miljöpåverkan

Det har blivit förändringar i miljöbalken när det gäller miljöbedömningar och följdändringar i sektorslagstiftning. Syftet är bland annat att tydliggöra processerna för miljöbedömning. Här finns exempelvis bestämmelser för att genomföra de senaste ändringarna i EU-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet är att en miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat.

Samlade prövningar

Ändringen innebär att en samlad prövning kan göras vid miljöprövningsdelegationen om ärendena har ett samband med varandra och har samma sökande.

Biogas i naturgasnätet

En lagändring ska underlätta inmatningen av biogas i naturgasnätet. Den som har en naturgasledning ska på begäran och utan dröjsmål lämna uppgifter om gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren.

Nya ansvarsområden

Naturvårdsverket blir tillståndsmyndighet för handel med utsläppsrätter och ansvaret för EU:s kvicksilverförordning kommer framöver att ligga på kommuner, länsstyrelser samt hos Kemikalieinspektionen.

Tydligare finansiering för att hantera kärnavfall

Lagen förtydligar hur kärnavfallsavgiften ska beräknas och hur stora säkerheter som ska ställas.
Kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet. Staten ska inte betala varken för avveckling eller slutförvar.

Kriterier för biodrivmedel

Lagändringarna innebär ändrade definitioner av avfall och restprodukter. De innebär också ändrade krav på lägre växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Från årsskiftet finns det även ett mål till 2020 för hur stor mängd som ska vara avancerade biodrivmedel i transportsektorns energimix.

Standard för laddning av el och vätgas

Laddningspunkter för elfordon och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder. Syfter är att underlätta utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel och att underlätta för konsumenterna. I praktiken innebär det att anslutningsdon och uttag vid laddningspunkter och tankstationer ska vara desamma överallt.

 Här kan du läsa mer

Läs mer: Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.