Chans till miljövänlig export

Ett nationellt träbyggnadsprogram i Sverige snabbutreds nu av miljödepartementet. Det kan ge svenska leverantörer av träbyggnadssystem en chans att börja konkurrera på exportmarknaderna.
– Visserligen kommer det 50 år försent, men det är positivt att vi till slut fått gehör för vårt budskap, säger Mikael Pekkari på Svenskt Trä.

Sedan de stora norrländska stadsbränderna i slutet av 1800-talet har det varit förbjudet att bygga hus med trästomme som är högre än två våningar inne i städer. I stället har Sverige satsat på att utveckla tekniken att bygga höga hus i sten och senare även betong och stål.

När Sverige gick med i EU reviderades vår byggnorm så att det åter blev tillåtet att bygga högre hus i trä. Men under de hundra åren hade tekniken glömts bort i Sverige. Industrin hämtade då kunskap från Schweiz och USA, som fortsatt att utveckla träbyggandet.

Men trots att det nu blivit tillåtet att bygga högt i trä har inte träbyggandet i Sverige ökat särskilt mycket de senaste åren.

– Den högsta tröskeln är att byggherrar har hela sin logistik uppbyggd kring betong och stål, tror Mikael Pekkari på föreningen Svenskt Trä.

Mer energieffektivt

Att bygga hus i trä går fortare och är billigare än att bygga hus i andra material, eftersom trä till exempel inte behöver tid att torka, som en betongstomme gör. Men trähusens största fördel är att de är så mycket mer energieffektiva än betonghus, menar Mikael Pekkari.

Själva tillverkningen av cement och stål kräver mycket energi, medan sågverk inte drar mycket energi och själva producerar huvuddelen av den genom att bränna biprodukter som bark och spån.

Det krävs också mer energi att riva ett platsgjutet betonghus. Materialet kan sedan bara återanvändas som fyllnadsmassor. När man river ett trähus kan delarna antingen återanvändas i nya hus eller eldas upp i ett värmeverk och ger då mer energi än den som gick åt vid själva rivningen.

Sverige kommer efter

Runt om i Europa ökar träbyggandet mycket mer än i Sverige. Flera länder, till exempel Holland, Frankrike och Finland, har infört nationella träbyggnadsprogram där byggandet i trä påskyndas genom bland annat investeringsbidrag. Genom träbyggnadsprogrammet har Finlands användning av trä ökat med mer än det dubbla sedan 1995.

Även Norge satsar på att bygga i trä. Bland annat byggdes alla hallar inför OS i Lillehammer i trä, liksom den nya storflygplatsen i Gardermoen.

Mikael Pekkari är oroad av att Sverige kommit på efterkälken när det gäller att bygga i trä.

– Hemmamarknaden är viktig inom alla branscher för utveckling av produkter och tjänster. Om man inte har en fungerande hemmamarknad klarar man sig inte ute på exportmarknaden, påpekar Mikael Pekkari. Norska och finska exportörer har en enorm nytta av de inhemska träsatsningarna.

Träbyggnadsprogram på gång

Sverige är stor exportör av sågade trävaror, som är relativt enkla produkter. Mikael Pekkari menar att Sverige måste utveckla sin byggteknik för att inte fortsätta exportera brädor och plank som sedan förädlas någon annanstans i Europa.

Nu gör miljödepartementet en snabbutredning av ett nationellt träbyggnadsprogram för Sverige. Det är lovande menar Mikael Pekkari, även om det egentligen kommer 50 år för sent. Han är positiv till att miljödepartementet bedömer att frågan är så angelägen att den ska snabbutredas. Utredningen ska vara färdig i mitten av april för att sedan gå på remiss till övriga berörda departement.

– Det är trevligt att vårt budskap gått fram till slut, kommenterar Mikael Pekkari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.