Centerpartiet vill se höjda energimål i EU

EU-val Det börjar närma sig EU-val. Miljö & Utvecklig pratar med Centerpartiet om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i EU.

Centerpartiet vill se höjda energimål i EU
Shutterstock

Centerpartiet vill att EU ska öka ambitionerna i klimat- och energilagstiftningarna för att klara målen i Parisavtalet. De vill också se ökade krav och insatser inom hela transportsektorn, så att utsläppen minskar kraftigt i närtid.

Centerpartiet har också flera konkreta förslag för att möjliggöra en övergång till en mer cirkulär ekonomi.

Påverka producenter i designstadiet

De menar att det måste ställas tydliga krav på produkters livslängd, energianvändning och återvinningsbarhet. Om det görs måste producenten ta hänsyn till produktens totala miljöpåverkan redan i designstadiet.

Centerpartiet tycker att ökad spårbarhet och transparens i produkters innehåll är viktigt. De anser att EU ska införa krav på innehållsförteckning för komponenter i varor och material så långt det är genomförbart.

EU:s satsningar för att nå klimatmålen

Ett viktigt steg som tagits är skapandet av innovationsfonden, menar Centerpartiet. Men ambitionerna måste höjas ytterligare, och utsläppen minska i snabbare takt under kommande mandatperiod för att möta målen i Parisavtalet.

Centerpartiet stödjer EU-kommissionens förslag om netto noll-utsläpp i hela unionen till år 2050. Hittills har Centerpartiet ställt sig bakom ytterligare ambitionshöjningar om minst 55 procent till 2030. Centerpartiet vill höja målen under kommande mandatperiod.

Minska utsläppen i transportsektorn

Centerpartiet vill också minska utsläppen snabbare i de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Detta ska göras genom höjda krav på bilindustrin vad gäller miljöprestanda, minskad klimatpåverkan från flyg och sjöfart samt satsningar på att bygga ihop det europeiska järnvägsnätet.

De vill också se högre ambitioner när det gäller fonder och program på EU-nivå samt skrota subventionerna till fossila bränslen.

Avgifter för tunga fordon

Enligt Centerpartiet ska EU inte tvinga de medlemsstater som har ett tidsbaserat avgiftssystem och som anses fungera, som Sverige har, att införa ett avståndsbaserat system. Centerpartiet tycker också att förslaget bara ska gälla stora centrala trafikleder och motorvägar.

Åtgärder för skydd av biologisk mångfald

Centerpartiet tycker inte att EU ska reglera markanvändning i detalj, som exempelvis den svenska skogspolitiken. De vill att detaljbeslut ska skötas regionalt och att EU ska ha ett mer övergripande beslutsansvar.

Läs mer: Ikea släpper solceller på den svenska marknaden

Centerpartiet vill också att markägarna i Sverige ska få mer att säga till om i jobbet med att bevara mångfalden. De vill se mer flexibla metoder för naturvård som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer. De menar att frivilliga åtgärder många gånger är bättre, än när staten bestämmer.

Hormonstörande ämnen

Centerpartiet vill införa en kemikalieskatt baserad på vetenskapliga kriterier, för att fasa ut skadliga kemikalier. De ser också att det europeiska kemikalieregelverket skärps. För dem är det en prioriterad fråga att helt fasa ut de högfluorerade ämnena (PFAS) i konsumentprodukter.

Läs mer om vad övriga partier tycker inför EU-valet nedan:

Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”

Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.