Biomassa ger lönsam energi

Elpriserna befinner sig nu på en låg nivå, eftersom avregleringarna på den svenska elmarknaden har skärpt konkurrensen. Men om elpriserna, som förväntat, stiger till den nivå de låg på för ett par år sedan så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja. Det framgår av en ny studie från Linköpings universitet.

Forskaren Annelie Carlson från avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet har i sin licentiatavhandling med namnet Externa kostnaders inverkan på tekniska energisystem simulerat användningen av biobränsle i Jämtlands, Västernorrlands och Östergötlands län. Simuleringen har gjorts med en metod som kallas Modest, som har utvecklats just vid avdelningen för energisystem. Metoden har redan använts för att hitta den mest lönsamma kombinationen av energislag och investeringar för ett fyrtiotal kommunala fjärrvärmeverk.

När Annelie Carlson matade in sina grunddata låg elpriserna högre än idag. Därför vågar hon inte säga att biomassa just nu lönar sig jämfört med elvärme. Men för ett par år sedan var detta fallet och den pågående avregleringen på kontinenten väntas höja priserna på el drastiskt i Sverige framöver.

Även lönsamt för fjärrvärme

Enligt studien är det lönsamt att installera pelletsbrännare i oljepannor och kombipannor i både småhus och flerbostadshus även om man räknar med investeringskostnaderna. Att detta inte gjorts i större utsträckning beror på traditionellt tänkande och misstro mot nya system snarare än på verkliga ekonomiska analyser, tror Annelie Carlson, som också menar att det för en del fjärrvärmeverk också kan vara lönsamt att gå över från olja till flis.

Ännu mer lönsamt blir det om man också tar med externa samhällsekonomiska effekter i beräkningen; miljö-, självförsörjnings- och sysselsättningseffekter. På alla tre områdena ligger biobränslena väl till, eftersom de utgör en förnybar råvara som finns i landet och som ger sysselsättning.

En av slutsatserna som dras i avhandlingen är att om alla handlar ekonomiskt rationellt enligt dagens förutsättningar, minskar de externa kostnader som det tekniska energisystemet ger upphov till med drygt 100 miljoner kronor per år i Jämtlands län, med cirka 300 miljoner per år i Västernorrlands län och med drygt 250 miljoner i Östergötlands län.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.