Avfallsdeponeringen fortsätter trots förbud

Deponeringen av brännbart avfall fortsätter trots att det är förbjudet sedan 1 januari i år. Sammanlagt har det beviljats dispens för 1,6 miljoner ton avfall.

Avfallsdeponeringen fortsätter trots förbud

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av hur deponiförbudet för brännbart avfall efterlevs. Förbudet betyder att stora mängder avfall som tidigare lades på deponi istället ska återvinnas i någon form. Rapporten konstaterar att det råder brist på kapacitet att ta hand om avfallet i stora delar av landet och att det därför en tid framöver kommer att behöva deponeras avfall.

Sammanlagt har länsstyrelserna beviljat dispens för att deponera knappt 1,6 miljoner ton avfall för i år. 600 000 ton avfall är hushållsavfall och 970 000 ton är annat avfall. Naturvårdsverket menar att dispenserna kan vara tilltagna i överkant eftersom det är svårt att förutse avfallsmängderna, men samtidigt säger man att en förutsättning för att deponeringen ska minska är att länsstyrelserna är restriktiva med dispenser.

Deponeringen borta 2005?

Samtidigt som brännbart avfall fortfarande deponeras så ökar samhällets totala avfallsmängder. Naturvårdsverkets prognos pekar dock på att deponeringsförbudet kan vara genomfört om två till fyra år. Planerna för hur man ska ta hand om det brännbara avfall som fortfarande deponeras handlar i första hand en utbyggnad av förbränning med energiutvinning. Naturvårdsverket menar att om alla planer på ökad förbränningskapacitet runt om i landet genomför kan ytterligare 2,2 miljoner ton avfall tas om hand. Det skulle innebära nästan en fördubbling av den mängd avfall som förbrändes 2001.

Men osäkerheten i utbyggnadsplanerna är stora. Det beror dels på hur stor ökningstakten för avfallsmängderna blir, dels på i vilken utsträckning som ny kapacitet för förbränning och biologisk behandling kommer att expandera. Helt nya förbränningsanläggningar beräknas stå för nästan hälften av kapacitetsökningen och Naturvårdsverket konstaterar att flera av dessa planer måste anses som mycket osäkra. Branschorganisationen Renhållningsverksföreningen, RVF, är inte lika optimistiska om utbyggnadsplanerna. De har i en egen undersökning från i mars 2002 konstaterat att kapacitetsökningen bara blir 1,5 miljoner ton.

Ny kapacitetsbrist

Även om problemet med deponeringen av brännbart avfall skulle vara löst under 2005 så återstå ett kanske ännu svårare avfallsproblem. Om drygt två år, 1 januari 2005, utökas nämligen deponeringsförbudet till att också gälla organiskt avfall. Naturvårdsverket menar i sin rapport att underlaget för en prognos av hur det förbudet kommer att efterlevas är osäkert. Det beror dels på att det fortfarande råder oklarheter om hur organiskt avfall ska definieras, dels på att det inte finns några säkra beräkningar på avfallsmängder, sammansättning och planerad återvinningskapacitet. Men utifrån det befintliga underlaget förutspår Naturvårdsverket en kapacitetsbrist på alltifrån noll upp till tre miljoner ton år 2006.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter