Avfallet fortsätter att öka

Avfallsmängderna fortsätter att öka och om takten håller i sig har mängden fördubblats om 30 år.
Deponeringsförbud och producentansvar har inte minskat avfallet och på lång sikt krävs det ändrade attityder för att avfallsproblemet ska lösas, menar avfallsexperten Johan Sundberg.

De svenska avfallsmängderna fortsätter att öka. Hushållens avfallsmängder har de senaste tio åren i genomsnitt ökat med 2,5 procent per år. Industrins avfall ökar troligtvis minst lika mycket, men det statistisk underlaget är för dåligt i Sverige för att fastställa ökningen med säkerhet. Jämför man på Danmark, som har ett bättre statistiskt underlag, så kan man dock anta att framförallt bygg och rivningsavfallet och kontorsavfallet i Sverige ökar betydligt mer än hushållsavfallet.

– Ökningen av avfallet kommer att få stora konsekvenser på sikt och det är en stor utmaning bara att hinna med och ta hand om allt avfall, säger Johan Sundberg avfallsexpert på konsultföretaget Profu.

Tveksam vilja

Enligt en rapport från Profu saknas det direkt styrmedel för att minska avfallsmängderna. Fokuseringen har istället under de senaste 10 till 20 åren helt legat på hur man ska ta hand om avfallet.

– Det är tveksamt om det verkligen finns en vilja i samhället att minska våra avfallsmängder, säger Johan Sundberg.

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och mer avfall är tydlig, menar han.

– Vi menar att om man vill bromsa avfallsökningen måste vi långsiktigt förändra attityder och värderingar för samhällsutvecklingen för att skapa en tillväxt som inte nödvändigtvis ökar uttaget av materiella råvaror, förklarar Johan Sundberg.

Han menar att industrin har en viktig roll att spela i det här sammanhanget.

– Att skapa konsumtion är grundläggande för industrin och de måste visa ett intresse för förändring, säger han.

Förbränning kortsiktig lösning

Den kortsiktiga lösningen för att klara deponeringskravet för brännbart avfall är enligt Johan Sundberg att bygga ut förbränningskapaciteten. I Profus undersökning räknar man med betydligt fler planerade nya och utbyggda förbränningsanläggningar än vad Naturvårdsverket beräkningar visar. Gemensamt är dock att det råder stor osäkerheten kring hur mycket av den planerade kapacitetsökningen som blir av.

– Det är svårt att bedömma. Vi har blivit lite mer optimistiska och räknar med att merparten av planerna kommer att genomföras. Om alla planerna går igenom utan att det blir fördröjningar så kommer deponiförbudet för brännbart avfall att vara genomfört under 2007, säger Johan Sundberg.

Men när förbudet mot deponering av organiskt avfall infaller 2005 kommer dock kapacitetsbristen att bli stor. Profu menar att om man exkluderar de planer på förbränningsanläggningar som bara är på idéstadiet så blir den totala kapacitetsbristen hela 2,4 miljoner ton år 2005.

Andra metoder utan avsättning

Johan Sundberg tror att förbränning är den behandlingsmetod som kommer att dominera i framtiden, men han stänger inte dörren för biologisk behandling och materialåtervinning.

– Det viktigaste just nu är trots allt att bli av med deponierna, säger han. Jag tror därför på en kombination av metoder, men man ska nog vara försiktig med satsningar på den biologiska behandlingen och viss materialåtervinning.

Sundberg menar att framförallt den biologiska behandlingen måste utvecklas till ett eget bärkraftigt system. Som det är nu finns det helt enkelt ingen avsättning för metodernas produkter.

– Men på längre sikt finns det förutsättningar för alla metoder. Alla har ju fördelar jämfört med att deponera, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.