”Använd verkligheten som policylabb för att minska avfallet”

Cirkulär ekonomi Ett sätt att minska klimatpåverkan är att minska avfallet. Hur ska det ske? Det finns många goda erfarenheter, använd dem i ett verklighetens laboratorium för att skapa rätt styrmedel, skriver Gunnar Fredriksson, ansvarig för policyfrågor i innovationsprogrammet RE:Source.

”Använd verkligheten som policylabb för att minska avfallet”

I Sverige finns en stor blommande äng av goda exempel som visar att det går att minska avfallet och öka resurseffektiviteten. Det går att återanvända möbler, reparera plast, uppgradera datorer, minska svinnet av både mat och byggmaterial, välja materialsnåla produkter eller hitta lösningar som inte innebär förbrukning av material.

Utredningen Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22) konstaterar angående cirkulär ekonomi att ”i dag drivs utvecklingen i Sverige i huvudsak nerifrån och upp” – aktiviteten är stor men en samlande strategi saknas.
Jag håller med. Trots konkreta exempel har vi har svårt att få ett brett genomslag för att minska avfallet. Här finns en stor outnyttjad potential för att minska klimatpåverkan. Genom en rimlig satsning skulle det på några år gå att spara in cirka 20 procent av samhällets materialförbrukning. I många fall skulle man också spara pengar.

Kunskap först

Vad ska vi göra för att de goda exemplen ska bli ny praxis?
Min bild är att man ofta vill söka efter styrmedel och lagstiftning när ett problem ska lösas. Var finns de undergörande styrmedel som tar oss i snabba steg mot en hållbar konsumtion och minskad klimatpåverkan? Men det är svårt att utan kunskap gå direkt till att formulera en strategi. Det finns redan gott om snyggt formulerade, men substanslösa strategier för cirkulär ekonomi.
Styrmedel som lagkrav, skatter, bidrag och kommunikationssatsningar behövs, men först krävs kunskap om vad som fungerar. Vilken effekt får styrmedlen? Vilka kostnader orsakar de och vilken nytta gör de? Är de praktiskt möjliga att genomföra?

Verklighetens laboratorium

Väl fungerande styrmedel är inte bara sådana där konsekvenserna är noggrant utredda, utan utgår oftast från något som är prövat i verkligheten. Då måste de goda exemplen och erfarenheterna tas tillvara. Det behövs uppföljningar, strategiskt viktiga pilotprojekt och utredningar för att få fram kompletterande kunskap. Och resultaten måste spridas. På så sätt används verkligheten som laboratorium för att skapa policy och styrmedel.

Nyttiggöra avfall

Vi inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Här möts yrkesfolk och forskare för att söka kunskap och utveckla metoder som minskar avfallet. Policy och styrmedel beslutas av politiker, men RE:Source kan bidra med projekt som tar fram kunskap och erfarenhet.

Den kunskapen kan sedan användas för att formulera mål och strategier. Först kan det handla om mjukare styrmedel som bidrag, skatter eller krav på planering. Här behövs exempelvis satsningar på rådgivning för materialeffektivitet på samma sätt som tidigare har gjorts för energieffektivitet.

Som ett sista steg, när man vet vad som är rimligt att kräva av alla, kan tvingande lagkrav införas. Om de då fortfarande behövs.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.