Ändringar i utsläppshandelssystemet

Regeringen beslutade igår om en proposition som föreslår ändringar i utsläppshandelssystemet. Idag omfattar systemet endast utsläpp av koldioxid, men från 2013 kommer även lustgas och perfluorkolväten att inkluderas.

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd för att släppa ut dessa tre växthusgaser för angivna verksamheter. Senast vart femte år efter att tillstånd har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet.

Regeringen ska upprätta en förteckning över de anläggningar som kräver tillstånd under handelsperioden som inleds 2013 och antalet utsläppsrätter som föreslås tilldelas varje anläggning utan betalning. Förteckningen ska sedan anmälas till EU-kommissionen.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.