Analys: Svaga ordval om fossilerna

Cop28 Tredubblad andel förnybar energi – men svaga ordval om fossilerna. Den slutsatsen gör Mattias Goldmann som i en analys för Miljö & Utveckling går igenom vad de slutgiltiga skrivningarna från klimatförhandlingarna på Cop28 faktiskt kan komma att betyda.

Analys: Svaga ordval om fossilerna
Foto: Anthony Fleyhan, FN/ Peter Knutsson

Fossilernas dödsdans. Det förutspåddes COP28 i Dubai bli, med sin oljebolagsdirektör som ordförande, men den dansen kommer att fortsätta på kommande klimatmöten eftersom COP28 inte kunde enas om någon utfasning.

Och med ödets ironi är det just paragraf 28 i ”UAE Consensus” som är helt central. Här är de mest avgörande skrivningarna och vad de betyder:

28. Further recognizes the need for deep, rapid and sustained reductions in greenhouse gas emissions in line with 1.5 °C pathways and calls on Parties to contribute to the following global efforts, in a nationally determined manner, taking into account the Paris Agreement and their different national circumstances, pathways and approaches:

Ordvalet “calls on Parties to contribute” är bland de svagaste som finns I FN-vokabulären; ingen åläggs att göra något specifikt, särskilt som det kombineras med ” nationally determined manner”.

(a) Tripling renewable energy capacity globally and doubling the global average annual rate of energy efficiency improvements by 2030;

Detta är en framgång för EU, som lade fram detta tillsammans med COP-ordförande och 118 länder i början av mötet – även om det breda stödet delvis beror på att ungefär denna utveckling sker av sig själv, på rena marknadsmässiga grunder. Konkret ska 11 TW installerad kapacitet uppnås och den årliga effektiviseringen öka från 2 till 4%, med en årlig genomgång av IEA och IRENA för att säkerställa att det faktiskt sker. Dels är det tveksamt om installerad kapacitet är bästa sättet att mäta förnybar energi; klimatnyttan beror förstås på hur mycket el som faktiskt produceras och om den ersätter fossil energi.

(b) Accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power;

Detta är vad som återstår av EU:s, ö-staternas och miljörörelsens krav på skrivningar om att fossila bränslen ska fasas ut. ”Accelerating” är inte preciserat, ”phase-down” betyder inte att det ska fasas ut och anger inte hur stor minskningen ska vara, det gäller enbart ”unabated coal”, alltså inte t.ex. fossilgas eller olja, och inte heller kolkraft som t.ex. har CCS-teknik.

(c) Accelerating efforts globally towards net zero emission energy systems, utilizing zero- and low-carbon fuels well before or by around mid-century;

Många, inklusive USA:s representant John Kerry, beklagar att det inte finns en tydligare tidplan, särskilt som dokumentet slår fast att forskningen anger att utsläppen måste minska med 43% till 2030 – detta finns inte med i dokumentet som istället har otydliga utsläppsminskningar, diffusa årtal och det oklara begreppet ”low-carbon fuels” som många tolkar också innebär fossil naturgas.

(d) Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science;

“Transitioning away” är ordvalet man kunde enas om efter att ”phasing out” var för starkt för bl.a. Saudiarabien (och bakom dem kanske USA) och ”phasing down” för svagt för EU, många utvecklingsländer och miljörörelsen. ”Accelerating action” är så konkret det kunde bli; många hade önskat kvantifierade utsläppsminskningar. Att det enbart gäller ”energy systems” lyfts fram som en stor förlust av bl.a. ö-staterna med Samoa i spetsen; varför är inte t.ex. transportsektorn med?

(e) Accelerating zero- and low-emission technologies, including, inter alia, renewables, nuclear, abatement and removal technologies such as carbon capture and utilization and storage, particularly in hard-to-abate sectors, and low-carbon hydrogen production;

Vätgas (hydrogen) är en stor vinnare på denna COP, skrivningen ”low-carbon” istället för ”renewable” en stor seger för bl.a. värdlandet Förenade Arabemiraten som därmed kan använda fossilgas till vätgasproduktion. Kärnkraften omnämns i positiva ordalag, vilket bl.a. Sverige varit pådrivande för.

(f) Accelerating and substantially reducing non-carbon-dioxide emissions globally, including in particular methane emissions by 2030;

En starkare skrivning kring metan var väntad, efter flera initiativ kring att snabbt minska metanutsläpp, men det pekar ändå ut att de kortlivade klimatgaserna står i fokus för pre-2030-satsninga.r

(g) Accelerating the reduction of emissions from road transport on a range of pathways, including through development of infrastructure and rapid deployment of zero- and low-emission vehicles;

Ännu en paragraf med begränsad betydelse; denna omställning sker ändå. Aktörer inom biodrivmedel gläds åt att ”low-emission” finns med, och inte bara nollutsläppsfordon som ofta likställs med elbilar. Att inte andra lösningar finns med, såsom ökad andel kollektivtrafik, spelar mindre roll – detta är nationell politik som hanteras i ländernas NDC:er, som ska uppdateras till COP30.

(h) Phasing out inefficient fossil fuel subsidies that do not address energy poverty or just transitions, as soon as possible.

Gällande subventionerna till fossila bränslen finns trots allt utfasningen och inte ”phase-down” som för de fossila bränslena, men det gäller bara de som är ”ineffektiva” och bara ”så fort som möjligt” – utan konkret årtal.

Sammantaget: Vad världen kunde enas om nu är tydligt uttryckt i paragraf 28 från COP28. Det är, slår EU, USA, utvecklingsländer och miljörörelse fast, otillräckligt. Parisavtalets klimatmål och vår gemensamma framtid är fortsatt akut hotad. Den centrala överenskommelsen är svag och full av kryphål – men det är också första gången som fossil energi pekas ut som en del av problemet. Det kan – och måste – vi bygga vidare på!

Mattias Goldmann

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.