Analys: Nekad rätt att överklaga registrering av nyckebiotoper

Juridik Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om registreringarna av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Stina Larsson, jurist inom miljörätt på JP Infonet, analyserar beslutet för Miljö & Utveckling.

Analys: Nekad rätt att överklaga registrering av nyckebiotoper
Foto: Adobe Stock

I BÖRJAN AV 1990-talet började Skogsstyrelsen att inventera skogsmark för att identifiera områden som hade höga naturvärden och som var viktiga för den biologiska mångfalden, så kallade nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen förde offentliga register över områdena. År 2021 beslutade Skogsstyrelsen att avsluta arbetet med inventering och registrering av nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper registrerade före år 2019 skulle dock kvarstå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

HÖGSTA förvaltningsdomstolen (HFD) prövar om registreringarna av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Domstolen konstaterar att det fanns kriterier uppställda för vilka naturvärden som skulle utgöra en nyckelbiotop. Vidare slår HFD fast att skogsbruksåtgärder inom ett område med nyckelbiotoper medför samrådsskyldighet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Domstolen anser att registreringarna därmed hade en handlingsdirigerande effekt för skogsmarksägarna, vilket innebär att de är förvaltningsbeslut.

DÄREFTER PRÖVAR HFD om besluten är överklagbara med stöd av 41 § förvaltningslagen (2017:900). Domstolen slår fast att registreringarna inte är avgörande för att det ska råda samrådsskyldighet. Det är tillräckligt att kriterierna för de naturvärden som utgör en nyckelbiotop är uppfyllda. Samrådsskyldigheten är därför inte ett skäl för överklagbarhet av registreringarna.

HFD belyser att certifieringssystemen av virke som privata aktörer i skogsindustrin använder kan medföra svårigheter för fastigheterna att sälja virke från de registrerade nyckelbiotoperna. Skogsstyrelsen har dock inte varit involverad i att ta fram eller utforma systemen. Domstolen anser därför att det hindret inte ska beaktas vid frågan om överklagbarhet enligt de allmänna förvaltningsrättsliga principerna.

SLUTLIGEN HÅLLER HFD fram att registreringarna enbart utgör dokumentation av de inventeringar som Skogsstyrelsen har genomfört. Domstolen konstaterar utifrån de här skälen att registreringarna inte var överklagbara.

Högsta förvaltningsdomstolen 2024-01-04, mål 7527-22

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.