Analys: Höga krav för solceller på jordbruksmark

Juridik Är elförsörjning med solceller av sådant väsentligt intresse för samhället att det kan konkurrera med livsmedelsförsörjning på jordbruksmark? En ny dom från Mark- och miljööverdomstolen visar vad lagen säger i frågan. Stina Larsson analyserar beslutet för Miljö & Utveckling.

Analys: Höga krav för solceller på jordbruksmark
Foto: Adobe Stock.

ETT ENERGIBOLAG planerade att anlägga en storskalig solcellspark på åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad med stöd av 3 kap. 4 § miljöbalken (MB), en av hushållningsbestämmelserna, för att den ska vara tillgänglig för livsmedelproduktion. För annan användning krävs att det finns ett väsentligt samhällsintresse för ändamålet och att det är visat att det inte går att tillgodose på ett annat markområde.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

FRÅGAN OM solcellsparkens tillåtlighet togs upp till prövning av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Anläggningens livslängd var beräknad till 30 år och marken kunde därefter återställas. Domstolen konstaterar att solcellsanläggningen skulle innebära en ändring av markanvändningen och ta området i anspråk över en längre tid. Därför bedömer MÖD, tvärtemot MMD, att länsstyrelsen gjorde rätt som iakttog hushållningsbestämmelserna vid samrådet enligt 12 kap. 6 § MB.

DEN AVGÖRANDE FRÅGAN är om elförsörjning med solceller är av sådant väsentligt intresse för samhället att det konkurrerar med livsmedelsförsörjning gällande för vilket ändamål jordbruksmarken ska användas. Bolaget såg ett behov av förnybar energiproduktion inom elområdet. Det hade varit svårt att hitta andra markområden som var tillräckligt stora med sammanhängande ytor. Domstolen slår fast att elförsörjning är ett väsentligt samhällsintresse, men att elproduktion inte nödvändigtvis behöver ske med solceller.

MÖD ANSER ATT bolagets motivering för ansökan och utredning om alternativa lösningar inte är fullgod. Bolaget har inte visat att andra metoder, exempelvis vindkraft som upptar mindre yta, inte kan tillgodose behovet av elproduktion. Möjligheten att sambruka marken är inte heller tillräckligt för att tillgodose livsmedelsproduktionen. Anläggningen skulle begränsa valet av odlingsbara grödor, alternativt att marken används för bete.

SAMMANTAGET bedömer domstolen att bolagets utredning inte är tillräcklig för att visa att intresset för att anlägga en solcellspark väger tyngre än intresset för livsmedelsproduktion på platsen. Bolaget har därmed inte uppfyllt kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och verksamheten är därför förbjuden.

Mark- och miljööverdomstolen 2024-04-03, mål nr M 13461-22

STINA LARSSON

Stina Larsson är jurist inom miljörätt och redaktör på JP Infonet. JP Infonet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.