Analys: Ersättning till bolag som nekats avverkning

JURIDIK En dom från Högsta domstolen aktualiserar frågan om markägare kan vara berättigad ersättning från staten när de nekats avverkning. John Woivalin, juridisk rådgivare i miljörätt, analyserar domen i Miljö & Utveckling.

Analys: Ersättning till bolag som nekats avverkning

Mark – och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade domar i tre intressanta mål i december 2021 (MÖD 2021-12-21 mål nr M 7888-19, M 7824-20, M 7293-20). Jag behandlade ett av dessa utförligt i nummer 1 av Miljö & Utveckling för året 2022 (M 7888-19). Det målet växte fram från ett avverkningsförbud på grund av förekomst av tjäder (Tetrao urogallus), varefter Skogsstyrelsen nekade avverkningen för att inte störa tjäderspel i området.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

MÖD ansåg dock sammantaget i det särskilda fallet att intrånget att neka avverkning fick anses vara av sådan storlek att den pågående markanvändningen avsevärt försvårades för bolaget. MÖD ansåg därför att det var rätt att ge ersättning.

Aktualiserar frågan om ersättning

Nu har det gått över ett år sedan min tidigare artikel och MÖD-målet. Staten överklagade målet M 7888-19 genom Kammarkollegiet till Högsta domstolen (HD) med yrkandet på att domstolen ska ogilla bolagets ersättningstalan. Målet aktualiserar främst frågan om en markägare kan vara berättigad till ersättning från staten när denne är förbjuden att avverka skog pågrund av artskyddsförordningens (2007:845) (AF) fridlysningsbestämmelser.

HD konstaterar först markägarens skyldighet att ta miljöhänsyn och kommer snabbt in på en diskussion kring samrådet i 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) (MB) samt hänsynsreglerna i 2 kap. MB. HD poängterar särskilt vikten av försiktighets- och proportionalitetsprincipen i detta hänseende. Annorlunda uttryckt ska den som ska nyttja marken vidta försiktighetsåtgärder som ska vara proportionellt rimliga utifrån en jämförelse mellan nyttan av skyddsåtgärderna i relation till kostnaderna för sådana åtgärder.

Föreligger skäl till ersättning

Utöver diskussionen kring dessa paragrafer i MB redogör domstolen även en genomgång av AF:s betydelse för att skydda tjädern. Utöver nämnda rättsliga hänvisningar så avhandlar HD följaktligen självfallet den centrala rättsliga diskussionen i ersättningskapitel – 31 kap. MB samt regeringsformen.

HD fastslår att den ekonomiska påverkan att neka avverkning av cirka 22 hektar var betydande, vilket i praktiken motsvarade en värdeminskning på fastigheten om drygt 2,8 miljoner kronor. Att skogsägaren nekats avverka i det särskilda fallet ger enligt HD upphov till en så betydande skada att det var orimligt att bolaget ensamt fick svara för skadan. Det föreligger därför skäl till ersättning från staten i det här fallet.

HD 2023-04-05 T 538-22

John Woivalin,

John Woivalin är juridisk rådgivare i miljörätt på JP Infonet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.