Analys: Detta innehåller oppositionens budget för miljön

Expertanalys Vad innehåller M, SD och KD:s budgetändringar för satsningar respektive nedskärning inom hållbarhetsområdet? Mattias Goldmann går igenom hållbarhetsanslagen samt hur eniga eller oeniga partierna är i en rad hållbarhetsfrågor.

Analys: Detta innehåller oppositionens budget för miljön
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Efter att riksdagen röstat ja till budgetmotionen från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, finns det ökad anledning att titta närmare på vad den innehåller ur hållbarhetsperspektiv. Den ger också en första tydlig inblick i vad en sådan regering skulle innebära efter valet 11 september nästa år. Här är de saker som man tydligt är överens om:

1. Skatten på bensin och diesel

Skatten sänks med 50 öre per liter från 1 maj 2022. Det är inte uppenbart hur det harmoniserar med partiernas skrivning att ” Förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan samtidigt som förnybar och miljövänlig teknik kan växa fram”.

Energiskattesänkningen är hälften mot vad moderaterna tidigare föreslagit, och kostar i år 2,4 miljarder kronor, 2023 3,4 miljarder i minskade skatteintäkter.

Åtgärden har inte klimatberäknats, men innebär med ett bensinpris på 18 kronor litern en sänkning med knappt tre procent vilket troligen är för lite för att leda till särskilt mycket höjda körsträckor, dock kan det leda till försämrad konkurrenskraft för etanol och biodiesel jämfört med de fossila alternativen.

2. Koldioxidlagring prioriteras

I den gemensamma budgetmotionen skriver partierna att ”Energimyndigheten får i uppdrag, samt tilldelas resurser, för att genomföra ett program för koldioxidlagring så att uppemot två miljoner ton koldioxid per år kan fångas upp och lagras.”

I praktiken är det dock små belopp som avsätts; Energimyndigheten tillförs fem miljoner kronor 2022. Först från 2026 föreslås att myndigheten ska bemyndigas att ingå CCS-överenskommelser för upp till med 30 miljarder kronor, fram till år 2046.

3. Laddinfrastrukturen byggs ut

”Under 2022 avsätts, likt i budgetpropositionen, 600 miljoner kronor för att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen och under 2023 avsätts en miljard kronor.” Det är alltså samma omfattning som regeringen föreslår, men samtidigt är budgetposten ”Laddinfrastruktur och koldioxidlagring” förstärkt med över en miljard kronor – jämfört med vad är inte helt enkelt att förstå eftersom någon sådan budgetpost inte finns i regeringens förslag.

4. Skogsutredningens förslag genomförs inte

Regeringen vill avsätta 2.4 miljarder kronor för att skydda fjällnära skog från avverkning. M-SD-KD vill istället att avsättningar ska ske frivilligt, utan någon uppfattning om hur mycket det skulle innebära, men troligen noll utifrån deras skrivning att ”Den totala arealen skog som undantas från produktion bör inte öka.” M-SD-KD-budgeten förstärks därmed med 2,4 miljarder jämfört med regeringens.

5. Effektivisering av bostäder stoppas

M-SD-KD-majoriteten i finansutskottet anger att ”Anslagen för byggsubventioner och energieffektiviseringar avskaffas. Bemyndigandena för dessa anslag tas bort och medel som inte krävs för att infria redan ingångna avtal dras in.”

6. Cykelförmån införs

Moderaterna är emot detta förslag från regeringen, liksom Liberalerna, men i den gemensamma budgeten från M-SD-KD finns den nya förmånen med.

Budgetförslaget inte heltäckande

Som vi ser, är det i det korta perspektivet huvudsakligen nedskärningar eller stoppade satsningar på hållbarhetsområdet i M-SD-KD:s budgetförslag. Men det är inte heltäckande och hållbarhet behandlas relativt kortfattat i texterna.

Därför är det viktigt att gå igenom riksdagens 527 sidor handlingar kring budgetpropositionen. Här framgår ett antal områden till där det finns enighet eller nära enighet och som man kan förvänta sig att M-SD-KD utvecklar politik kring:

Energipolitiken

• Energipolitiken kan förväntas få ett nytt mål i linje med vad Moderaterna föreslår; ”Ett nytt energipolitiskt mål föreslås på 100 procent fossilfri el 2040 där målet utgår från användning av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft.” SD vill upprätta en forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft och öka forskningsanslagen för miljöteknik och bioekonomi.

Avfallsförbränningsskatten

• Avfallsförbränningsskatten ska tas bort till halvårsskiftet ”för att underlätta lokal energiproduktion” skriver Moderaterna, medan KD vill sänka den och ta bort indexeringen. Eftersom skatten ifrågasatts också av berörda expertmyndigheter är det troligt att den sänks eller tas bort om trion får bestämma.

Plastpåseskatten

• Plastpåseskatten avskaffas 1 juli, anger flera av partierna – även Liberalerna stöttar detta. Eftersom den blivit en så stark symbol för symbolpolitik, kan den förväntas tas bort.

Milersättningen

• Milersättningen kan höjas. SD vill höja från dagens 18,50 kr/mil till 23,50 kr/mil, KD till 20, Moderaterna har inget förslag.

Flygskatten

• Flygskatten avskaffas säger SD medan KD vill ta bort den under 2022 ”för att stödja flygnäringens återhämtning i spåren av pandemin”. Moderaterna har ingen uttalad åsikt.

Reduktionsplikten

• Reduktionsplikten vill SD sänka till 5% för diesel och 2% för bensin. Inget av de andra partierna vill gå lika långt, men en långsammare eller obefintlig ökning är trolig.

Kommunikationer

• Utgiftsområdet Kommunikationer får ökade anslag från SD, M och Kd, i den storleksordningen, med ökat vägbygge som en del.

Punkter där partierna är oeniga

Det finns också inom hållbarhetsområdet ett antal punkter där oenigheten är tydlig, inte minst avseende övergripande prioriteringar:

Miljö- och naturvård

• Allmän miljö- och naturvård, statsbudgetens utgiftsområde 20, visar på stora skillnader mellan partierna. Moderaterna vill år 2022 höja anslaget med 75 miljoner kronor jämfört med regeringen, medan Kristdemokraterna vill minska med 3.4 miljarder kronor och Sverigedemokraterna med drygt 9 miljarder. För 2023-2024 föreslår alla tre besparingar. Inom anslaget anser SD att ”Sveriges nationella beredskap för klimatförändringar bör dock förstärkas”, en prioritering de andra inte gör.

Energi

• Utgiftsområdet Energi vill Moderaterna sänka med 850 miljoner och SD med 562 miljoner medan KD vill höja med 115 miljoner jämfört med regeringens förslag.

Bistånd

• Biståndet: Moderaterna vill minska utgiftsramen med 13 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag, SD med 17 miljarder medan KD ligger på samma nivå som regeringen. ”Enprocentsmålet har nått vägs ände” skriver M, och SD föreslår att biståndet ska vara 0.7 av BNI 2022 för att därefter minska. Eftersom medel för internationellt klimatbistånd tas inom ramen för biståndet, är frågan av relevans också för klimatarbetet.

Reparationer

• Reparationer ska inte ha lägre moms än annat, den ska återföras till 25% anger Moderaterna som också avvisar förslaget om skattefri uthyrning av personliga tillgångar, medan SD och KD inte tagit strid mot detta.

Tvistefrågor inom trafikområdet

• Biodrivmedel: SD vill att ”Alla kvarvarande skattelättnader på biodrivmedel ska avskaffas”, varken M eller KD har sådana förslag.

• Trängselskatten ska avvecklas, anser SD som vill utreda hur det kan ske, medan varken M eller KD har sådana förslag.

• Tung vägtrafik bör beskattas utifrån vilken miljö- och trafikbelastning fordonet har, anger KD. M och SD vill avvakta slutsatserna från utredningen i frågan.

– Mattias Goldmann

Läs den gemensamma M-SD-KD-budgeten här  med tabeller här.

Läs finansutskottets betänkande här.

Läs alla riksdagsutskotts samtliga förslag och partivisa reservationer här.

Texten har uppdaterats, en tidigare punkt om bonus-malus har tagits bort.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.