Sämre sömn med vindkraftsljud

Forskning Forskare från Göteborgs universitet har i en unik studie tagit reda på hur vår sömn påverkas av vindkraftsljud. Resultatet visar att ljuden bland annat påverkar drömsömnen.

Sämre sömn med vindkraftsljud
Foto: Adobe Stock

Hittills har studier om hur människor påverkas av vindkraftsljud varit begränsade. Det vill Göteborgs universitet ändra på.

På ljudmiljölaboratoriet på arbets- och miljömedicin i Göteborg har sömnpåverkan studerats fysiologiskt i samband med vindkraftsljud.

I den aktuella studien ingick 50 deltagare varav 24 personer hade sin bostad max en kilometer från ett eller flera vindkraftverk sedan minst ett år. Övriga 26, som utgjorde referensgrupp, bodde inte nära vindkraftverk.

Fakta

Hur gick studien till?

Deltagarna fick sova i ljudmiljölabb under tre nätter, en tillvänjningsnatt och sedan i slumpmässig ordning en tyst natt och en natt med fyra olika perioder av ljud från vindkraftverk.

Ljuden som användes hade modellerats utifrån mätningar utomhus vid flera olika vindkraftverk, och filtrerats för att motsvara ljudisoleringen hos ett typiskt trähus, med respektive utan ett fönster på glänt.

Ljuden valdes att representera relativt ogynnsamma förhållanden med något högre medelljudnivå utomhus än vad som i dag är tillåtet i Sverige. Nivåerna motsvarade dock en mycket låg inomhusnivå, under de nivåer där man tidigare sett sömnpåverkan av exempelvis trafikbuller.

Vänjer sig inte

Forskningen visar att människor som bor nära vindkraftverk reagerar på samma sätt i sömnen, som människor som inte brukar höra vindkraftljud i sin hemmiljö.

Studien gav alltså ingen indikation på tillvänjningseffekt, eller ökad känslighet, hos dem som var exponerade för vindkraftverk i sin hemmiljö.

Däremot hittades en gemensam nämnare. Människor som bor nära vindkraftverk rapporterade över lag sämre upplevd sömn.

Kerstin Persson Waye.

– Sömnstörning är en negativ hälsoeffekt enligt världshälsoorganisationen, WHO, och kan i sig bidra till kroniska sjukdomar. Vi kan dock inte dra slutsatser om långvarig hälsopåverkan utifrån denna studie. Ytterligare studier bör om möjligt studera sömn i människors hemmiljö, och inkludera längre tids exponering, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Kortare drömsömn

Vindkraftsljud visade sig ha en liten men signifikant inverkan på drömsömnen, REM-sömnen hos testpersonerna i studien.

– Vi ville undersöka om människor som utsätts för ljud från vindkraftverk med tiden blir mer känsliga eller mer tillvanda av vindkraftverksbuller så att deras sömn kunde påverkas på ett annat sätt än en person som inte bor nära vindkraftverk, säger Kerstin Persson Waye.

Mätningarna visade att deltagarna i snitt hade 11,1 minuter kortare tid i drömsömn, och 16,8 minuter senare inträde i drömsömn, under natten med vindkraftsljud, jämfört med en natt utan ljud.

Andel tid i drömsömn var 18,8 procent för natten i vindkraftsljud jämfört med 20,6 procent för den tysta natten, en liten men statistiskt signifikant skillnad, som dessutom var oberoende av vana vid vindkraftsljud.

Alla sov sämre

Deltagarna fick även fylla i en enkät där de fick beskriva sömnens kvalitet. Båda grupperna rapporterade sämre sömn under nätter med vindkraftsljud.

Dock visades inga tydliga skillnader gällande andra mått på sömnen, som antal uppvaknanden, total sömntid, tid i djupare sömnstadier eller fragmentering av djupsömn, samt puls.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.