12 viktiga ändringar i miljölagstiftningen vid halvårsskiftet

JURIDIK & POLITIK Skattefrihet till förmån av ladd-el på arbetsplatsen, ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus och strängare producentansvar. Här presenterar Miljö & Utveckling några av de nyligen införda reglerna och lagarna inom hållbarhetsområdet under första halvåret 2023.

12 viktiga ändringar i miljölagstiftningen vid halvårsskiftet
Ett nytt år innebär flera nya lagar och regler inom hållbarhetsområdet.

Regeringen presenterar som vanligt en sammanställning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet. Det gäller såväl nya som ändrade regelverk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Miljö & Utveckling noterar särskilt:

Klimatbonusen avvecklas.

Ändringarna i klimatbonusbilförordningen innebär att det nu finns en ansökningsprocess för de som registrerar en klimatbonusbil i vägtrafikregistret efter den 8 november 2022. Denna ansökan kräver bevis på att bilen köptes eller beställdes senast den 8 november 2022. Undantag från regeln om samma köpare eller beställare görs för leasing eller taxitrafik. Förordningen kommer att helt upphöra den 1 april 2024

Ikraftträdande: 28 februari 2023 resp. 1 april 2024

Tillfällig skattebefrielse för förmån av laddning av elbilar på arbetsplatsen.

En temporär skattebefrielse för förmån av elektricitet som används för laddning av utvalda fordon införs. Under förutsättning att laddningen äger rum vid en laddningsstation eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren nära arbetsplatsen, kommer laddning av personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar att kunna utföras utan att de anställda beskattas för den förbrukade elektriciteten.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Nytt bidrag för ökad energieffektivitet i småhus.

Ett nytt bidrag introduceras för åtgärder som främjar energieffektivitet och minskat energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten i småhus som värms med el eller gas. Åtgärderna kommer att rikta sig mot förbättringar av värmesystemet eller klimatskärmen.

Ikraftträdande: 3 juli 2023

En mer överskådlig och tydligare kemikalieskatt.

Avdragssystemet förenklas genom att avdragsrätten nu enbart påverkas av närvaron av brom, klor eller fosfor i varan, oavsett om ämnena är additivt eller reaktivt tillsatta. Skattesatserna anpassas så att den nya avdragsmodellen inte resulterar i en allmän skattehöjning. Reglerna kring begagnade varor förtydligas för att minimera risken för dubbelbeskattning. Dessutom genomförs några mindre justeringar.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Stärkt producentansvar för bilar och däck.

Producenter av bilar och däck tilldelas nya ansvar genom en skyldighet att registrera sig hos Naturvårdsverket. Producenter av däck måste nu tillhandahålla eller engagera sig med en Naturvårdsverket-godkänd Producentansvarsorganisation (PRO), som ska etablera ett allmänt tillgängligt system för insamling av använda däck på nationell nivå. Dessa förändringar reflekterar justeringar i förhållande till tidigare regelverk för att anpassa producentansvaret till de nya kraven i EU:s avfallsdirektiv.

Ikraftträdande: 1 maj 2023 och 1 januari 2024

Förnyade regler gällande eldistribution och aggregeringstjänster.

Förenklade regler införs för att möjliggöra anpassning av elförbrukning baserat på olika marknadssignaler. Krav som tidigare endast gällt för elkonsumenter, inklusive innehåll i leveransavtal, kommer nu att omfatta alla användare av el. Små företag kommer att ha möjlighet att byta elleverantör utan kostnad. Större elleverantörer kommer att kunna erbjuda avtal med dynamiska elpriser.

Ikraftträdande: 1 juni 2023

Arbetet med att ompröva vattenkraften sätts på paus.

Ansökningstiden för omprövning av verksamheten skjuts upp med ett år för samtliga prövningsgrupper där ansökningstiden ännu inte har förfallit. Denna förändring gäller för aktörer som är involverade i vattenverksamhet för vattenkraftselproduktion. Målet är att tillåta tillräcklig tid för att utvärdera konsekvenserna av tidigare genomförda omprövningar och undersöka behovet av eventuella förändringar i det nuvarande prövningssystemet för att säkerställa en stabil energiförsörjning.

Ikraftträdande: 30 januari 2023

Regleringar kring lagring av gas.

Ändringarna kompletterar EU:s förordning om gaslagring genom att inkludera riktlinjer för lagring av gas. Syftet är att öka säkerheten och pålitligheten i naturgasförsörjningen. Alla som äger eller planerar att driva en gaslagringsanläggning måste certifieras för att säkerställa gasförsörjningens stabilitet. Den aktör som har övergripande ansvar för att balansen mellan naturgasinmatning och uttag inom det västsvenska naturgassystemet upprätthålls (systembalansansvarig) måste också se till att Sverige uppnår specifika mål för gaslagring.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan från A-traktorer.

Förändringarna innebär att passagerare som åker i en ombyggd bil som fungerar som traktor nu måste sitta på platser som är avsedda för passagerare, och endast en passagerare är tillåten per sådan plats. Alla passagerare i denna typ av traktor måste bära säkerhetsbälte. Maximal tillåten hastighet för en ombyggd bil som fungerar som traktor är begränsad till 30 kilometer per timme.

Ikraftträdande: 31 augusti 2023

Havs- och vattenmyndighetens roll som tillsynsvägledande myndighet.

Havs- och vattenmyndigheten har rollen som tillsynsvägledande myndighet gentemot länsstyrelsen när det gäller frågor som rör kommunens ansvar att arrangera allmän vattenförsörjning och avloppshantering i vissa situationer.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Förändringar i den nya EU-förordningen om tågpassagerare.

Den nya EU-förordningen om tågpassagerares rättigheter och skyldigheter inkluderar bestämmelser om ersättning vid förseningar, krav på information till resenärer, samt åtgärder för att underlätta resande för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Ikraftträdande: 7 juni 2023

Ett förbud införs mot att bära vissa svavelhaltiga bränslen ombord på fartyg.

Ett förbud instiftas mot att ha med sig marina bränslen ombord på fartyg om deras svavelhalt överskrider 0,5 viktprocent. Denna regel undantar dock bränsle som tas ombord som last.

Ikraftträdande: 1 maj 2023

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.