10 tips: Så kan kommuner motverka korruption

Korruption En ny rapport visar att nepotism och vänskapskorruption är den vanligaste formen av korruption i svenska kommuner och regioner, men att misstankar om korruption sällan leder till anmälningar. Rapporten lyfter också 10 tips för att motverka korruption.

10 tips: Så kan kommuner motverka korruption
Statskontoret ger 10 tips till kommuner och regioner som vill motverka korruption. Foto: Adobe Stock.

Det är Statskontoret som fått i uppdrag att lämna en lägesbild över förekomsten av korruption i svenska kommuner och regioner. Rapporten baseras på enkätintervjuer, tidigare undersökningar, expertintervjuer och statistik från Polisen. I rapporten skriver Statskontoret att korruption är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige, även om vi står oss väl jämfört med många andra länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt Statskontorets bedömning är det mycket som tyder på att korruption i den kommunala sektorn sällan handlar om mutor. I den form det har skett så har det oftast handlat om erbjudande om resor, evenemangsbiljetter och liknande, snarare än kontanta ersättningar.

Nepotism och vänskapskorruption vanligast

Däremot slår de fast att andra former av korruption, som nepotism och vänskapskorruption är betydligt vanligare. Enligt experter som intervjuats i undersökningen förekommer korrupta beteenden vid upphandlingar och plan – och byggärenden genom att enskilda aktörer gynnas på ett otillbörligt sätt, eller att en tjänst skräddarsys för att passa en viss person.

Vidare bedömer Statskontoret att kommuner och regioner är mindre bra på att anmäla misstankar om korruption, jämfört med statliga myndigheter. Trots att kommuner och regioner tillsammans är en nästan fem gånger så stor sektor som statliga myndigheter, är anmälningarna om korruption ungefär lika många.

Orsaker till få anmälningar

En möjlig orsak till att kommuner och regioner är mindre benägna att anmäla korruption är enligt Statskontoret att det sällan handlar om kriminaliserade former av korruption. En annan möjlig orsak är att det idag finns färre lokala nyhetsredaktioner, vilket kan bidra till att färre fall av korruption uppmärksammas. En tredje möjlig förklaring är att det saknas kunskap kring vad korruption är.

Som en övergripande slutsats slår Statskontoret fast att kommuner och regioner behöver blir bättre på att möta nya utmaningar, men också för att hantera redan kända problem kopplat till korruption. Detta genom att arbeta mer aktivt för att öka kunskapen bland anställda, samt utveckla bättre kontrollfunktioner.

Fakta

10 tips för att motverka korruption

 1. Ledningen har ett stort ansvar och måste ha en central roll i det förebyggande arbetet mot korruption. Exempel: ta initiativ till aktiviteter mot korruption, besluta om vem som har ansvar för frågorna, och hantera korruptionsmisstankar.
 2. Korruption är mer än bara mutbrott. Förebygg all korruption som innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.
 3. Polisanmäl misstankar om korruptionsbrott. Det gäller när det finns konkreta misstankar om korruption som exempelvis rör en anställd eller en förtroendevald.
 4. Analysera risker för korruption, och involvera personalen. Att ta med personal i diskussionerna om risker för korruption kan göra riskanalyserna mer träffsäkra och personalen mer medveten om risker.
 5. Integrera arbetet mot korruption i redan befintliga processer så långt det går. Exempel: i det årliga arbetet med intern kontroll eller arbetsmiljö samt i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Fokusera på konkreta åtgärder som ger effekt.
 6. Styrdokument ska vägleda och vara kända. Det gäller både i egna verksamheter och inom de kommun- och regionägda bolagen.
 7. Stärk nödvändiga kunskaper och gör medarbetarna mer medvetna om korruptionsrisker. Exempel: håll frågan om risker för korruption levande genom regelbundna utbildningar och samtal om korruption samt genom att sprida aktuell information om korruption inom verksamheterna.
 8. Intern öppenhet kan bidra till att bryta tystnadskulturer. Prata öppet om inträffade händelser och hur ni hade kunnat arbeta annorlunda för att förindra dem.
 9. Informera anställda om var de kan vända sig om de har frågor eller vill anmäla. Se till att det finns information om bland annat de anställdas grundlagsskyddade rättigheter att lämna information till publicerande media.
 10. Samverka och lär av andra. Sök samverkan med andra kommuner eller regioner och ta kontakt med SKR för att genom deras olika nätverk och stödmaterial förbättra arbetet mot korruption.

Källa: Statskontoret.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.