nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Värdefull spillvärme går till spillo

Energiutvinning ur avfall är viktigt. Men ohejdad avfallsförbränning bromsar utvecklingen av materialåtervinning och biogas från matavfall.

  • Annons 1

Importera avfall, elda upp det i Sverige och gör miljön en tjänst. Det är budskapet i rapporten ”Klimatpåverkan från import av brännbart avfall” från Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme. Rapporten försöker med påstådda miljövinster motivera den snabbt ökande avfallsimporten för förbränning. Dock stämmer inte kalkylerna på miljövinsten. Alternativet är inte alltid deponering i ursprungslandet och dessutom så ersätter det importerade avfallet i praktiken ofta industriell restvärme. Det är viktigt att notera att i EUs avfallslagstiftning bör avfall i första hand materialåtervinnas, inte förbrännas. Energiutvinning är en viktig behandlingsmetod. Däremot bromsar ohejdad avfallsförbränning utvecklingen av materialåtervinning och möjligheten att göra biogas av matavfallet. Faktum är också att de nya anläggningarna för avfallsförbränning tränger ut den helt utsläppsfria industriella restvärmen från fjärrvärmenäten. Fjärrvärmeföretag med egen sopförbränning prioriterar den egna värmeproduktionen från sopförbränning framför att ta tillvara restvärme från industrin. Restvärmen går därmed ofta till spillo, vilket förstör miljökalkylen med sopimporten. Regeringen har beslutat om att utreda en öppning av fjärrvärmemonopolet och då kommer värmen från sopförbränning att konkurrera med restvärme. När monopolet är borta försvinner den säkra avsättningen för sopvärmen och de ekonomiska kalkylerna för ny sopförbränning förskjuts.

De senaste åren har kommunala avfalls- och fjärrvärmebolag i landet snabbt byggt ut kapaciteten för avfallsförbränning, trots varningar om kommande överkapacitet. I rapporten står att ”Import av brännbart avfall har ökat under de senaste åren och importerat avfall har blivit ett allt viktigare bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen.” Enligt den skulle en stor del av avfallet ha deponerats i ursprungslandet om det inte importerades. Men så är inte alltid fallet. I Norge, som huvuddelen av det importerade avfallet kommer från, införs deponiförbud för ”nedbrytbart avfall” efter den 1 juli i år. Det innebär att inget papper, trä eller matavfall får hamna på norska deponier. Så att jämföra den framtida miljövinsten med att avfallet annars deponeras i Norge är inte riktigt hela sanningen.

Det är ett ekonomiskt vågspel att riskera kommuninvånarnas skattepengar för att investera i nya förbränningsanläggningar, vilka ibland är kalkylerade på import av avfall. Idag bygger Norge och Finland ut sin förbränningskapacitet, Polen och de baltiska länderna vill troligtvis göra detsamma. Det är oerhört viktigt att även begrunda hur förbränning av importerat avfall kommer att påverkas när fjärrvärmemonopolet avskaffas.

Det är dags att lokalt och regionalt slå fast att vi ska använda avfallet på det effektivaste sättet, både för att öka materialåtervinningen och för att använda industriernas restvärme i våra svenska fjärrvärmenät.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4