nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svenska företag saknar försäkringsskydd mot miljöskador

Frivilliga miljöskadeförsäkringar för företag är en ännu så länge liten marknad för försäkringsbolagen i Sverige. En anledning kan vara att det är för billigt att smutsa ner miljön. Men snart förväntas de svenska företagen bli medvetna om vilka stora risker miljöskador innebär för verksamheten.

  • Annons 1

Det finnas en risk att många små och medelstora företag missförstår vad den obligatoriska miljöskade- och saneringsförsäkringen egentligen täcker. Försäkringen ger inget som helst skydd för till exempel direkta ekonomiska förluster för verksamheten eller försämrad goodwill som uppkommer i samband med en miljöskada eller ett utsläpp. Ett litet misstag hos ett företag som arbetar med miljöfarlig verksamhet kan få stora konsekvenser, inte bara för miljön, utan också för företagets ekonomi.

– Jag tror helt enkelt att många företag inte tittar på verksamheten ur det perspektivet, säger Ulrik Axelsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. De tar inte med alla risker och kalkylerar inte med vilka stora ekonomiska konsekvenser en miljöskada kan få för företaget, inte minst goodwill-mässigt.

Krav på större ansvar

Från flera håll kommer nu krav på att företagen ska ta ett större ansvar för de eventuella miljöskador de orsakar. I EU finns till exempel ett förslag som enkelt uttryckt innebär att de som orsakar miljöskador i större utsträckning också ska tvingas att betala de verkliga kostnaderna för den miljöskada de orsakat. Internationellt, framförallt i USA, finns det redan en tradition av att miljöförstörande företag ska tvingas betala för miljöskadornas verkliga kostnader, även om skadestånden hotar företagens existens.

– I Sverige är det än så länge relativt sällan som ett företag tvingas betala för en miljöskada som de orsakat, säger Ulrik Axelsson. Därför ser många företag inte miljöskador som något hot mot företaget. Kanske räknar de istället med att det är billigare att ta eventuella kostnader än att försäkra sig.

Grovt uttryckt skulle man kunna påstå att det hittills har varit alldeles för billigt att smutsa ner miljön i Sverige.

Marknaden kommer att växa

IVL har i en rapport granskat den svenska marknaden för miljöskadeförsäkringar. I rapporten konstateras att den internationella utveckling som de senaste 15-20 åren drivit fram en marknad för miljöskadeförsäkringar i bland annat USA troligtvis är att vänta även i Sverige. Lagstiftningen i Sverige är redan relativt sett hård och det finns möjligheter att döma till stränga straff för miljöskador, men ännu så länge har myndigheterna valt en mjuk linje. I dagsläget är den svenska marknaden för miljöskadeförsäkringar inte stor. Försäkringsbolagen avvaktar bland annat på grund av att kunskapen om risker i samband med miljöskador är liten både bland företagen och försäkringsbolagen. De få försäkringar som erbjuds är försäkringar för gradvisa och långtidspåverkande miljöskador. Men enligt IVLs rapport görs det bara av ett fåtal bolag och premierna är dyra.

– Vissa försäkringsbolag har valt att inte erbjuda miljöskadeförsäkringar till företag där det finns risk för betydande miljöskada. Men dessa företag har ofta ett seriöst miljöarbete och arbetar löpande med att minimera riskerna för miljöskada, säger Ulrik Axelsson.

Olönsamt med miljöskadeförsäkringar

I rapporten beskrivs också att större företag ofta har ett aktivt miljöarbete och en större medvetenhet om vilka riskerna för miljöskador är och vilka konsekvenser det kan få för miljön. Men samtidigt är det företagsekonomiskt olönsamt att teckna försäkringar för miljöskador. Det kan helt enkelt vara billigare att själva betala miljöskadan de orsakar. Stora koncerner tecknar givetvis också försäkringar koncernvis med internationella försäkringsbolag eller arbetar med interna försäkringslösningar där kapitalet behålla kvar inom det egna företaget.

Mindre företag har inte samma möjlighet att vara insatta i företagets försäkringar och litar mer på försäkringsbolagen eller försäkringsmäklarna. Bland de företag som i IVLs undersökning hade granskat den gradvisa miljöskadeförsäkringen hos de svenska försäkringsbolagen är uppfattningen att det egentligen inte skulle finnas några fall som försäkringen gäller. Dessutom är uppfattningen att miljöskadeförsäkringarna är alldeles för dyra.

Inga krav

Men det finns en gemensam uppfattning bland både större och mindre företag som pekar på att den internationella trenden mot ett ökat intresse för miljöskadeförsäkringar snabbt skulle kunna komma också till den svenska marknaden. Företagen känner idag inte något direkt tryck från myndigheternas sida, men om kraven skulle öka och om det fälldes fler domar där företagen tvingades sanera den miljöskada de orsakat så menar företagen i undersökningen att deras intresse för miljöskadeförsäkringar skulle öka markant.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.