nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Obligatorisk energikartläggning införs i tre steg

Nu är det klart hur den obligatoriska energikartläggningen för stora företag ska gå till. Runt 1 500 organisationer berörs av de nya föreskrifterna från Energimyndigheten.

  • Annons 1

Lagen om energikartläggning i stora företag är en anpassning av svensk lag till EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Nu finns föreskrifterna på plats som specificerar hur kartläggningen ska gå till.

Införandet sker i tre steg. Första etappen är fram till den 5 december 2015. Då ska alla företag ha rapporterat in till Energimyndigheten om de omfattas av lagen och vilka delar av deras verksamhet som ska kartläggas. I ett andra steg ska en certifierad energikartläggare anlitas och förberedelser för att genomföra kartläggningen göras. Sista steget blir att göra själva energikartläggningen och rapportera in resultatet till Energimyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Följa upp åtgärder

Energikartläggningen ska enligt föreskrifterna ”omfatta en övergripande beskrivning av företagets totala energianvändning och en mer detaljerad kartläggning av de verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning”. De åtgärder för att minska energianvändningen som identifieras genom kartläggningen ska sedan dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Det ställs höga krav på den som ska genomföra kartläggningen. Förutom relevant utbildning och erfarenhet krävs att personen ska kunna agera opartiskt i sitt arbete, ifall företaget inte väljer att ta in en utomstående expert. En certifiering krävs för att få göra kartläggningen, Energimyndigheten har påbörjat ett samarbete med SWEDAC och certifieringsorgan för att utforma en sådan utbildning.

Vart fjärde år

Lagen ställer krav på att energikartläggningen ska göras minst vart fjärde år. De som har ett miljö- eller energiledningssystem och redan idag gör energikartläggningar behöver kolla upp ifall de lever upp till lagkraven. I sådana fall behöver de inte göra ytterligare kartläggningar. Men även om det skulle krävas någon typ av komplettering har organisationer med miljö- eller energiledningssystem ett försprång eftersom de troligen redan har kompetens inom företaget och granskas av oberoende revisorer. Därför behöver de inte genomgå den nya utbildningen och certifieringen.

Gäller lagen ditt företag?

Den nya lagen gäller stora företag som:
– sysselsätter minst 250 personer och
– har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller
– en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
– Begreppet företag är väldigt brett. Även kommuner och landsting räknas in.
– Om mindre bolag ingår i en större koncern räknas dessa olika bolag samman.

Mer detaljer och branschspecifik information läggs löpande upp på Energimyndighetens hemsida.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.