nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Transportsystemet måste förändras, skriver Lars Sandberg, utredare på branschföreningen Tågoperatörerna.

Klimatsmart att satsa på järnvägen

Arbetet för att uppnå miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser är på väg att misslyckas. Sveriges klimatmål för transportsektorn år 2050 innebär att nettoutsläppen av klimatgaser ska ner till en nivå nära noll. Energieffektivare fordon och en ökad andel förnyelsebara bränslen kommer inte räcka, skriver Lars Sandberg, utredare på branschföreningen Tågoperatörerna.

  • Annons 1

Kapacitetsutredningen skrev att ”Det kommer att krävas en annan inriktning i planeringen av samhälle och transportsystem”. Biltrafiken behöver minskas samtidigt som transportsystemet måste effektiviseras genom ökad andel kollektivtrafik och större andel gods behöver flyttas över till järnväg och sjöfart.

För att nå klimatmålen och de transportpolitiska målen måste planeringen av transportsystemet förändras. Istället för att, som i dag, planera transportsystemet utifrån framskrivningar av dagens trender, måste planeringen utgå från de mål vi vill uppnå och vilket samhälle vi vill lämna över till våra barn. Först när vi vet det kan vi välja vilka åtgärder som är mest effektiva för att ta Sverige dit. Med denna utgångspunkt har Tågoperatörerna tillsammans med Sweco och flera järnvägsaktörer tagit fram Järnväg 2050 – en vision om järnvägens framtida roll i samhället.

Genom att bygga ut järnvägen går det att både minska klimatutsläppen och öka företagens möjligheter att anställa människor med rätt kompetens, samtidigt som människors möjligheter att få jobb förbättras genom att arbetsmarknadsregionerna vidgas. Dessutom underlättas industrins möjligheter att nå sina kunder. Detta sammantaget skapar tillväxt.

I dag bromsas utvecklingen mot större arbetsmarknadsregioner av kapacitetsbegränsningar på järnvägen och storstädernas vägnät. Trafikanalys har visat att den regionala tillgängligheten till och med försämrats. Byggande av infrastruktur behöver ses ur detta perspektiv, inte som en enskild kostnad i budgeten.

Järnvägstransporterna har ökat under en lång tid. Underhåll och nyinvesteringar har tyvärr inte hållit samma takt som trafikutvecklingen och bristerna i järnvägssystemet blir allt mer påtagliga.

Med de investeringar som ingår i Järnväg 2050 kommer restiderna minska, turtätheten öka och nya relationer som tidigare saknade järnvägskoppling tillkomma. Restiderna mellan Stockholm och Malmö och mellan Stockholm och Oslo kommer att halveras och mellan Umeå och Stockholm, liksom mellan Göteborg och Stockholm, kommer restiderna minskas med en tredjedel.

Investeringskostnaden beräknas till 12,5 miljarder per år utöver nationella planen. I dessa ingår kostnaderna för de planerade stambanorna mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Genom investeringarna i visionen kan resandet med järnväg öka med 200 procent och godstrafiken med 100 procent fram till år 2050.

Med dessa investeringar kommer klimatutsläppen att minska, människors möjligheter att få jobb att öka, liksom företagens möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Järnväg 2050 är vårt inspel till hur det fortsatta arbetet bör genomföras för att bygga det samhälle vi vill skapa och nå de mål vi vill uppnå.

Kommentarer

1 reaktion till “Klimatsmart att satsa på järnvägen”

  1. Elisabet skriver:

    Oj Lars vilka överdrifter, du vet att det du skriver inte stämmer. Järnvägsinvesteringar är absolut inte ett kostnadseffektivt sätt att minska klimatutsläppen, tvärtom. Järnvägsinvesteringar är enormt dyra men ger endast små effekter på utsläppen, bl.a. eftersom överflyttningen från bil och flyg inte blir så stor som ni vill göra gällande. Och naturligtvis måste investeringar i transportinfrastruktur vägas mot andra samhällsbehov, vare sig pengarna ska tas från andra utgiftsområden eller lånas. Det låter som att järnvägen på egen hand gör Sverige konkurrenskraftigt, så är det förstås inte! Nog för att ni är en branschorganisation men lite mer nyanserad lobbying än så här vore klädsamt.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4