nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemikaliekontroll och lagstiftning – uppfyll de önskade lagkraven

Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Boka plats

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier blir allt mer omfattande, både i Sverige och inom EU. Den här utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikaliefrågor i ditt arbete och därmed påverkas av lagstiftningen. Utbildningen är verktygsbaserad och fokuserar exempelvis på hur informationen i säkerhetsdatablad kan hjälpa dig att hantera kemiska produkter mer hållbart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du ska hantera kemikaliefrågor i ditt arbete och den lagstiftning som reglerar detta.

  • Kanske är du miljö- eller hållbarhetsansvarig och får sådana frågor på ditt bord?
  •  Kanske köper du in varor och undrar vilka kemikalier som finns i?
  •  Kanske är du upphandlare och undrar vilka krav du kan ställa på kemiska produkter och varor?
  •  Kanske är du egen företagare och säljer kemiska produkter?

Utbildningsmål    

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

  • Ha en grundläggande förståelse om kemikalielagstiftning generellt
  •  Ha en god orientering i Reach, CLP, Biocidförordningen och RoHS
  •  Ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de lagar som gås igenom
  •  Kunna läsa och förstå hur man ska jobba med en kemikalie baserat på informationen i ett säkerhetsdatablad
  •  Förstå hur kemikalier ska hanteras i en verksamhet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
  •  Ha en god orientering i produktval och substitution och vilka verktyg som finns

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Agenda

10.00    Välkomnande och kursintroduktion
10.15    Kemikalielagstiftningens utveckling och struktur
–       Utgångspunkter för Sveriges och EU’s kemikalielagstiftning
–       Översikt över globala konventioner, EU lagstiftning och svensk lagstiftning för kemikalier

Översikt kemikalielagstiftning
–       Reach. Översikt, viktiga begrepp och ansvar enligt Reach.

o  Reglering av SVHC (Substances of very high concern)
o   Säkerhetsdatablad och krav på utformning enligt Reach.
o   Övningsexempel om säkerhetsdatablad

–       CLP. Översikt och viktiga begrepp för klassificering och märkning
o   Genomgång av märkningskrav enligt CLP, vad ska finnas med på etiketter?

12.00    LUNCH
13.00 Översikt kemikalielagstiftning forts.
– Översikt av lagstiftningens krav på innehåll och märkning för bla Biocidlagstiftning, RoHS, POP förordningen

Arbetsmiljö och kemiska risker
–       Översikt av de Arbetsmiljöföreskrifter och andra lagar som styr hantering av kemikalier
–       Krav på kemikalieförteckning, hygieniska gränsvärden, märkning och skyltning
–       Riskbedömning och praktiska övningsexempel

Substitution av farliga kemiska ämnen, och resurser och verktyg för kemikaliekontroll
–       Genomgång av olika angreppssätt och exempel på hur substitution kan planeras och genomföras
–       Genomgång av strategier och verktyg, inkl branschspecifika databaser, för att få stöd i kemikaliekontroll och utfasning av farliga kemikalier.

15.30 Återblick, reflektion och utvärdering av dagen

 

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3 995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter