nr-logo

Hållbarhet i praktiken

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer du att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Boka plats

GRI är den enda redovisningsriktlinje som ger en tydlig vägledning för vad en redovisning ska innehålla och vilka redovisningsprinciper som gäller. Den ger också detaljerad vägledning kring väsentlighetsanalysen – ett verktyg för att definiera ett företags viktigaste hållbarhetsfrågor. Sannolikt kommer behovet på djupare kunskap inom redovisning att öka som en följd av ändringarna i årsredovisningslagstiftningen, ÅRL, för att inkludera icke-finansiell information som trädde i kraft förra året.

Certifierad GRI-utbildning
Deltagarna lär sig tolka de nya GRI-standarderna och får tips om hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi teori och fallstudier utifrån våra kunders erfarenhet av hållbarhetsredovisning. Kursen inkluderar över tio praktiska exempel från svenska och internationella företag. Efter utbildningen får kursdeltagarna ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp för utbildningen
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, kommunikation eller redovisning och behöver kunskap om hållbarhetsredovisning enligt den nya GRI-standarden. 

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:    

  • God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarden.
  • En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta.
  • Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
  • Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper.
  • Kunskap om hur du engagerar intressenter i en ärlig dialog.
  • Praktisk kunskap om hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRI:s principer.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga specifika förkunskaper behövs. Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med hållbarhet/kommunikation/redovisning blir värdefull input till grupparbeten och diskussioner.

Program dag 1

08.30    Välkomnande och kursintroduktion
09.00    Introduktion till Global Reporting Initiative och standarderna
– Hållbarhetsredovisning enligt GRI
– GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp
12.15    LUNCH
13.15    Redovisningsprocessen – Hur kommer ni igång?

Förberedelse
– Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet)
– Redovisningsprinciper för kvalitet
Intressentengagemang
– Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter?
– Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats
16.30    Allmänna standarder (f.d profilindikatorer/allmänna upplysningar)
17:15    Key-take aways dag 1
17.30    Avslut dag 1

Program dag 2

08.30    Väsentlighet
– Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
– Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)
12.15    LUNCH
13.15    Fallstudier av väsentlighet 
– Övning, fallstudier och diskussion
14.00    Sammanställa och presentera information
15.30    Vilken redovisning är bäst?
– Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.  
17.00    Key-take aways dag 2
17.30    Avslut dag 2

Anmälan
Pris Antal
Biljett 16 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter