nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Delade meningar om miljöpropositionen

Framflyttade positioner och högre ambitioner, säger regeringen. Ett skal utan innehåll menar kritikerna. Meningarna om den nya miljömålspropositionen går isär.

  • Annons 1

Under förra veckan läckte information från den nya miljöpropositionen. Kritiken lät inte vänta på sig. Bland annat kallade Naturskyddsföreningens ordförande propositionen för ett skal utan innehåll. Anledningen är att Miljömålsrådets senaste bedömning visar att 9 av 16 mål inte går att nå, och den nya propositionen innehåller nya bedömningsgrunder som gör att kraven sänks, anser kritikerna.

Dock menar regeringen att de 16 miljökvalitetsmålen nu utvecklas för att möta de miljöpolitiska utamningar man står inför idag.

– Det är viktigt att målen är ambitiösa, men de får inte vara omöjliga att nå. Bedömningskraven ändras men vi sänker inte ambitionsnivån, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Oklart om datum

Regeringen bedömer att det finns förutsättningar att med ytterligare åtgärder nå 11 av de 16 miljömålen. Ett av miljömålen, skyddande ozonskikt, beräknas nås med planerande åtgärder. Däremot är det mycket svårt att nå fyra av målen även om ytterligare åtgärder sätts in. Dessa är: Begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Orsaken till att målen inte kommer nås är enligt Andreas Carlgren naturens långa återhämtningsförmåga samt beroendet av internationella insatser. Tre av målen, bara naturlig försurning, giftfri miljö och säker strålmiljö, kommer dessutom att få nya formuleringar. Ekosystemtjänsterna betonas i miljömålsarbetet.

Men trots nya bedömningkrav står de 16 miljömålen fast. Enligt miljöministerns pressekreterare Lennart Bodén beror det på att läget kan förändras och att målen kan komma att revideras under resan gång. Han förklarar också tidsbegreppet för miljömålen. Tidigare har man pratat om att att miljömålen ska vara nådda till nästa generation, år 2020. På dagens presskonferens sa Andreas Carlgren att man kommer att avskaffa intervallen för en generation och gå tillbaka till det som var avsikten när man inrättade miljömålsystemet, alltså år 2025.

– Möjligen uttryckte sig ministern lite oklart i frågan. Det kommer inte att finnas ett uppsatt datum för när målen ska vara nådda då det blir för mycket fokus på datumet och inte åtgärderna, säger Lennart Bodén.

Parlamentarisk beredning

Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning. Generaldirektörer för ansvariga myndigheter inom miljömålssystemet föreslås bilda ett särskilt råd till miljöministern och regeringen bjuder in till en parlamentarisk beredning.

– Miljöpolitiken tjänar på långsiktigt politiskt samarbete. Regeringen bjuder därför nu in samtliga riksdagspartier till en parlamentarisk beredning med uppgift att utveckla nya etappmål, styrmedel och åtgärder. I det arbetet bör dialogen med näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället utvecklas, säger Andreas Carlgren.

Men när utredningen om miljömålen lämnades i höstas var både Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiska mot förslaget att tillsätta en politisk beredning. Beredningen ska lämna förslag till regeringen och på uppdrag av densamma ta fram strategier med etappmål. Miljömålsrådet ska användas som experter och arbetsgrupper, med företrädare från näringsliv, kommuner, länsstyrelser och organisationer ska bjudas in i arbetet. Etappmålen ska ersätta de delmål som finns idag och som riksdagen beslutar om. Enligt kritikerna innebär förslaget att miljöarbetet fördröjs.

Övriga propositioner

Under de senaste dagarna har det även kommit propositioner som behandlar kärnkraften. En av dem, Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte, innehåller förslag om att ny kärnkraftsreaktorer kan ersättas av nya. Ändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Kritik från intresseorganisationer har varit stor.

Det har också kommit en proposition som innebär att det statliga skogsbolaget Sveaskog ska upplåta bytesmark som ersättning vid områdesskydd på privata marker. Lösningen gör att det kan bli möjligt att nå ett delmål för skogsskydd. Men frågan omfattar en stor sänkning av naturvårdsanslagen, uppger Naturskyddsföreningen som är kritiska.

Lär mer på: www.regeringen.se

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4