nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Deponi

Täta tipparna med återvunnet material

Hundratals deponier eller soptippar ska stängas och täckas över de närmaste åren. Och istället för att använda naturmaterial presenteras Tvetametoden i en rapport från Avfall Sverige. Tvetametoden har blivit godkänd av Miljödomstolen och istället för naturmaterial används återvunnet material som konstruktionsmaterial för att täcka deponierna.

66 deponier avvecklas i år

Inom ett år kommer nästan hälften av de deponier som tar emot avfall från kommunerna att avvecklas. Det visar en undersökning från Avfall Sverige. Anledningen till avvecklingen är minskad mängd avfall som deponeras och hårdare lagstiftning om deponiernas konstruktion.

Gjuterisand ger täta deponier

Enligt nya EU-direktiv måste alla deponier sluttäckas när de är uttjänta. I ett projekt har bland annat Svenska Gjuteriföreningen undersökt om man kan använda restprodukter från industrin, exempelvis gjuterisand, för att täcka en deponi.

Dispens medför problem för byggindustri

Med det nya deponiförbudet kommer också en lag om att brännbart material måste sorteras ut redan vid källan. För till exempel byggbranschen kan det bli dyrt om det först blir extra kostnader för källsortering och sedan deponiavgift för att avfallsmottagaren sökt dispens från deponiförbudet.

Industrier räknar med deponidispens

Företag och industrier får stora problem att ta hand om det brännbara avfall som inte får läggas på deponi från och med 2002. Upp till hälften av allt industriavfall kan komma att deponeras trots förbudet.

Hårdare krav på hushållen

Den nya renhållningsförordningen kommer indirekt att ställa hårdare krav på att hushållen sorterar sina sopor rätt. Därför blir det allt viktigare för kommunerna att nå ut med relevant information om källsortering till hushållen.m

Svårt att klara deponiförbud

Kommunerna kommer troligen att sakna kapacitet att omhänderta den ökande mängden avfall som inte längre får läggas på deponi. Men konsekvenserna av deponiförbudet blir särskilt märkbara för de industrier som inte själva kan ta hand om det avfall de producerar.

Förslag till sopsortering ger kommunerna frihet

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om sortering av avfall ger kommunerna stor frihet i att själva avgöra hur långt de vill att hushållen ska sortera. Minimikravet är dock att det brännbara avfallet hålls skilt från övrigt avfall.